Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG podczas posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 16 lipca 2019 roku, na którym odbyło się I czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk sejmowy nr 3543).


Pluralizm związkowy – powiedział Marcin Kolasa – pociąga za sobą rozdrobnienie i konkurencyjność organizacji związkowych, co naraża je na podporządkowanie drugiej stronie dialogu społecznego, będące szczególnym zagrożeniem w służbach mundurowych. Siłą rzeczy służby mogą być poddane naciskom politycznym, co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą z własnej inicjatywy angażować się politycznie. To jest realne zagrożenie o którym mówimy. Nie twierdzimy, że się tak stanie. Ale istnieje realne zagrożenie, że tak może się stać!
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 listopada 1998 r., dotyczący pracowników Najwyższej Izby Kontroli,  stwierdził, że: „(…) przyznanie pracownikom merytorycznym NIK pełnej wolności koalicji mogłoby, w pewnych wypadkach, prowadzić do niebezpiecznego konfliktu sumienia pomiędzy zawodowymi obowiązkami a politycznymi sympatiami pracownika i bieżącymi potrzebami związku zawodowego”.
Przedstawiony projekt poza obawą upolitycznienia służb mundurowych wprowadza zakaz sprawowania funkcji związkowych przez powołanych lub mianowanych funkcjonariuszy na stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora lub naczelnika. Jest to ewidentne działanie mające na celu osłabienie związków zawodowych i jest sprzeczne z możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych. Ponadto na siłę do służb mundurowych chce wejść jednolita centrala związkową, a  z taką sytuacją obecnie nie mamy do czynienia. Istnieje realna obawa, że po wprowadzeniu ustawy funkcjonariusz będzie zastanawiał się w służbie czym ma się kierować: etosem służby czy etosem solidarności lub innego związku.
Przewodniczący ZG NSZZ FSG podkreślił, że NSZZ FSG w swojej działalności kieruje się jedynie interesem funkcjonariuszy i formacji, a podpisane w listopadzie 2018 roku porozumienie ma na celu stworzenie warunków do poprawy sytuacji funkcjonariuszy i funkcjonowania służb. W odpowiedzi na sugestie co do Forum Związków Zawodowych powiedział, że FZZ jest apolityczną centralą związkową i to cały czas pokazuje. Ponadto zwrócił uwagę na ,,perfekcyjne uzasadnienie” przedstawione przez przedstawiciela Solidarności, które będzie można wykorzystać podczas  tworzenia związków zawodowych w innych służbach.
  Kończąc powiedział: ,,To do posłów należy podjęcie decyzji. My natomiast będziemy przypominać o tym o czym dzisiaj mówiliśmy”.
                                                                                                                                                                                                               Biuro ZG NSZZ FSG

fot. screen z przekazu sejmowego
Zapraszamy do zapoznania się z:
http://nszzp.pl/aktualnosci/burzliwa-debata-na-posiedzeniu-komisji-administracji-i-spraw-wewnetrznych-prezydencki-projekt-wdrozenia-pluralizmu-w-sluzbach-przyjety/

Nagranie posiedzenia dostępne pod poniższym linkiem (Internet Explorer): http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=8827E8698C2DC635C1258435003EF89D#