Prezentujemy treść pisma od pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA.

Warszawa, dnia 11 września 2023 r.

Pan

Marcin Kolasa

Przewodniczący Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Szanowny Panie Przewodniczący,

na wstępie chciałbym uspokoić stronę społeczną i jednoznacznie rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w przestrzeni publicznej dotyczące jakoby zmniejszenia wysokości uposażeń o kwotę wyrównania wynikającego z „zamrożenia” kwoty bazowej w 2023 r. Z całą stanowczością pragnę zapewnić, że aktualny poziom uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, uwzględniający podwyżkę z tego roku, zostanie utrzymany w roku przyszłym. Informacje na temat rzekomych zmian w tym zakresie są nieprawdziwe. Żadna sytuacja dotycząca obniżenia aktualnego poziomu uposażeń nie będzie miała miejsca.

Odnosząc się do regulacji uposażeń w przyszłym roku uprzejmie informuję, że w uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2023 r. projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota bazowa dla funkcjonariuszy została zwaloryzowana wskaźnikiem 106,6% i wynosić będzie 1.855,52 zł.

Zgodnie z zapowiedzią Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3%, tj. wyższą od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5,7%. Tak więc konieczne będzie zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i tym samym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Waloryzacja kwoty bazowej o 6,6% oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7%, tj. do 12,3% w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia funkcjonariusza Straży Granicznej o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej.

Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji są kluczowym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa. Kierownictwo resortu jest zawsze otwarte na dialog ze stroną związkową i wsłuchuje się w oczekiwania przedstawicieli służb mundurowych.

Tak więc, mając na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA, pragnę poinformować, że w resorcie trwają aktualnie prace w zakresie:

  1. rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia za długoletnią służbę;
  2. określenia minimalnej wysokości dodatku służbowego, która wynosiłaby nie mniej niż 20%;
  3. podwyższenia wysokości stawki diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

Ponadto, informuję, że Kierownictwo MSWiA poparło propozycję związków zawodowych, aby Komendanci formacji określili jednakową wysokość jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (bez różnicowania na statusy zatrudnienia, tj. jednakową wysokość, zarówno dla członka korpusu służby cywilnej, jak i osoby nieobjętej mnożnikowymi systemami wynagrodzeń), który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), tzw. ustawy okołobudżetowej, należy wypłacić do końca września br. oraz uzgodnili ją z organizacjami związkowymi właściwymi dla formacji.

Poprawa warunków służby funkcjonariuszy oraz zachęta do jak najdłuższego pozostawania w służbie to wspólny cel zarówno dla związków zawodowych, jak i Kierownictwa MSWiA. Podejmowane inicjatywy mają na celu poprawę warunków służby podległych funkcjonariuszy. Kierownictwo resortu jest zawsze otwarte na dialog ze stroną związkową i wsłuchuje się w oczekiwania przedstawicieli służb mundurowych.

Z wyrazami szacunku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Maciej Wąsik Sekretarz Stanu