W dniu 9 grudnia 2020 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz szkolenie z produktów firmy PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek oraz zaproszeni goście: Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, przedstawiciele firmy PZU Życie S.A i WDB S.A.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga przekazał informację, że dzięki Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i działaniom kierownictwa Straży Granicznej środki na dodatki służbowe i funkcyjne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej zostały zachowane. Dotyczy to także środków przewidzianych na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej, które mają być zrealizowane przed Świętami Bożego Narodzenia.

W odpowiedzi na wystąpienie NSZZ FSG z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie propozycji przyznania dodatku kontrterrorystycznego dodatkowym grupom funkcjonariuszy Straży Granicznej, Pan gen. dyw. SG Tomasz Praga przekazał, że z uwagi na charakter i rodzaj zadań realizowanych przez funkcjonariuszy wart ochronnych zasadne jest uwzględnienie także tej kategorii funkcjonariuszy, jako uprawnionych do otrzymania dodatku kontrterrorystycznego oprócz funkcjonariuszy pełniących służbę w WZD w wysokości 500 zł.

Natomiast funkcjonariuszom pełniący służbę w grupie lub zespołach interwencji specjalnych w lotniczych przejściach lotniczych, posiadającym uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych zostanie zwiększony na stałe dodatek
o kwotę 400 zł. Pozostali funkcjonariusze GIS i ZIS nie posiadający takich uprawnień otrzymają kwotę 300 zł.

Obecnie trwają prace mające na celu wprowadzenie proponowanych rozwiązań z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG zwrócił uwagę na potrzebę przyznania takiego dodatku także funkcjonariuszom posiadającym uprawnienia instruktora minera-pirotechnika, którzy utrzymują gotowość do działań kontterorystycznych i szkolą funkcjonariuszy w ośrodkach szkolenia SG, a także pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
W odpowiedzi Komendant Główny SG zadeklarował, że jest gotowy do rozmów
w tej kwestii pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

W trakcie prowadzonego szkolenia przez przedstawicieli PZU Życie S.A – Głównego Sponsora i WDB S.A. dokonano omówienia programów dedykowanych dla funkcjonariuszy SG, podsumowano dotychczasową współpracę oraz omówiono plan wdrażania nowego produktu ,,Straż Graniczna 2020”.