W odpowiedzi na pismo SPS-WP-020-108(4)/2020 z dnia 5 października 2020 roku, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 641) wyraża negatywną opinię w kwestii próby likwidacji funduszu nagród funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2021 roku.

NSZZ FSG zwraca uwagę, że konsekwencją wprowadzenie zaproponowanych zmian w art. 29.1 projektu ustawy będzie likwidacja w 2021 roku w Straży Granicznej funduszu nagród i jednoczesny spadek wysokości środków funduszu nagród i zapomóg z 2,7% podstawy naliczenia (uposażenia funkcjonariuszy) do 0,25% wyłącznie na zapomogi. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na nagrody funkcjonariuszy Straży Granicznej może negatywnie wpłynąć na poziom motywacji funkcjonariuszy do osiągania szczególnych wyników czy zachowań w służbie.


W ocenie NSZZ FSG istnienie oddzielnego funduszu nagród dawało funkcjonariuszom Straży Granicznej gwarancję, że za szczególne osiągnięcia lub zachowania były przewidziane środki na nagrody. Proponowane zmiany, polegające na tym, że daje się ,,możliwości przyznania nagród ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek, w funduszu wynagrodzeń a nie wydatkowanych z przyczyn obiektywnych”, o którym mowa w uzasadnieniu do projektu ustawy już takiej pewności nie daje. Ponadto wprowadzenie możliwości nagradzania funkcjonariuszy w ramach środków finansowych pochodzących z uposażeń spowoduje ograniczenie funduszu uposażeń, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie funkcji motywacyjnej uposażeń. Takie rozwiązanie może przełożyć się również na wydłużenie naboru do służby na stanowiska uwolnione przez funkcjonariuszy w związku z odejściem ze służby, a tym samym zmniejszeniem naboru do służby.


Poza tym zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mogą przyczynić się do deprecjacji ostatnich podwyżek uposażeń funkcjonariuszy, jak i efektu wprowadzenia dodatku motywacyjnego, który ma być przyznawany od dnia 1 października 2020. Należy podkreślić, że podwyżki uposażeń funkcjonariuszy w 2019 i 2020 roku i wprowadzenie dodatku motywacyjnego jest efektem podpisanego Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych, i miało na celu poprawę sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej.


W związku z powyższym, NSZZ FSG wnosi o usunięcie z projektu ustawy przepisów likwidujących fundusz nagrodowy w Straży Granicznej.