23 grudnia 2012 r – Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSW ukazał się projekt zmian dotyczący m.in. zwolnień lekarskich dla służb mundurowych:


Projekt z dnia 18 grudnia 2012 r.


USTAWA z dnia ……………………2013 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Związki Zawodowe Służb Mundurowych proszone zostały o zajęcie stanowiska w przedmiotowym projekcie do 22 stycznia 2013 roku

15 stycznia 2013 r. roku w Warszawie, posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W trakcie posiedzenia dokonano analizy i podjęto decyzję o zajęciu negatywnego stanowiska wobec projektu przedmiotowej ustawy.

22 stycznia 2013 r. roku NSZZ FSG wysłał uwagi do projektu zmian w „ustawie o L4” NSZZ FSG wniósł o odrzucenie ww. projektu w całości
7 lutego 2013 r. na wniosek Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Sejmie RP odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. służb mundurowych. W obradach, którym przewodniczył poseł Marek Balt, oprócz członków zespołu wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich związków zawodowych wchodzących w skład FZZSM, a także reprezentanci organizacji emerytów służb mundurowych.
Podczas spotkania omówiono projekt ustawy o ograniczeniu do 80 % uposażenia za czas choroby w służbach mundurowych. Przedstawiciele FZZSM w swoich wystąpieniach uzasadnili negatywne stanowisko Federacji wobec proponowanych zmian oraz podnieśli konieczność ujęcia w projekcie kwestii płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze nocnej i dni ustawowo wolne. Podkreślili brak dialogu ze stroną społeczną. Parlamentarny zespół ds. służb mundurowych przyjął stanowisko wyrażające zaniepokojenie tą sytuacją oraz wnoszące o pilne odniesienie się przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych do uwag zgłoszonych do projektu. Przewodniczący zespołu poinformował również, że zgłosił interpelację na temat projektu.

7 marca 2013 r.- szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Tematem spotkania była problematyka ewentualnych zmian w uposażeniach funkcjonariuszy i żołnierzy należnych im w okresie choroby.

28 maja 2013 r.Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez MSW projekt ustawy o L-4 mundurowych. Projekt przewiduje obniżkę uposażenia m.in. policjantów i strażaków, przebywających na zwolnieniach lekarskich, nie mających związku ze służbą.

9 maja 2013 r. projekt ustawy przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

4 czerwca 2013 r. – odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 28 maja 2013 roku projektu przedmiotowej ustawy.


W ocenie Federacji zastosowany tryb procedowania przedmiotowego projektu aktu prawnego jest przykładem ewidentnego łamania zasad dialogu społecznego i braku konsultacji ze związkami zawodowymi reprezentującymi służby mundurowe, o czym świadczy fakt braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przesłane opinie.

Z dniem 4 czerwca 2013 Federacja ZZSM ogłasza gotowość do podjęcia akcji protestacyjnej na terenie RP przez funkcjonariuszy służb mundurowych i wnosi do poszczególnych ogólnopolskich organizacji wchodzących w skład Federacji o podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie.

5 czerwca 2013 r. posiedzenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG, gdzie ustalono stanowisko co do dalszych działań NSZZ FSG w kwestii projektu ustawy o L-4 mundurowych.

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ FSG na podstawie uchwały 49/VIII/2013 podjętej podczas posiedzenia KKW, postanowiła przystąpić do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

KKW NSZZ FSG upoważniła Zarządy Oddziałowe i Uczelniane do włączenia  się w tworzenie komitetów protestacyjnych służb mundurowych  oraz podjęcia działań protestacyjnych w porozumieniu z innymi związkami zawodowymi służb mundurowych.

6 czerwca 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu zmian w „L4”.
czerwiec 2013 r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła się z prośbą o spotkanie do Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska – w terminie do 11 czerwca 2013 roku – z przedstawicielami organizacji wchodzących w skład FZSSM, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 maja 2013 roku projektu ustawy.

Poinformowała, że w przypadku braku reakcji na niniejsze pismo Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych będzie zmuszona do podjęcia akcji protestacyjnej na terenie całego kraju.

17 czerwca 2013 r. – Federacja ZZSM postanawiła ogłosić pierwszy etap akcji protestacyjnej polegający na oflagowani jednostek organizacyjnych oraz prowadzeniu działań informacyjnych o przyczynie podjętych działaniach. Jednocześnie Federacja ZZSM zobowiązała Zarządy Wojewódzki do podjęcia przygotowań akcji protestacyjnych na swoim terenie.

14 czerwca 2013r. – posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po zapoznaniu się z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2013 roku o numerze DP-I-0231-90/12 stanowiącym odpowiedź na stanowisko Federacji do projektu ustawy.

Federacja stwierdziła, że odpowiedź jest nie satysfakcjonującą i nie odnosi się do uwag przedstawionych przez poszczególne związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy służb mundurowych.
Aktualna sytuacja w tym podejmowane przez Rząd RP działania oraz uporczywy brak dialogu, wywołują w środowiskach służb mundurowych niezadowolenie i dezaprobatę wobec próby wprowadzania kolejnych niekorzystnych rozwiązań godzących w służbę i pełniących ją funkcjonariuszy.
W związku z powyższym działając w oparciu o uchwały poszczególnych organizacji, Federacja ZZ Służb Mundurowych podjęła decyzję o rozpoczęciu działań protestacyjnych zmierzających do obrony praw funkcjonariuszy służb mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej.

14 czerwca 2013 r. – Federacja ZZ Służb Mundurowych wystosowała pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza
,,W nawiązaniu do pisma DN-PPR-078-18/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r., Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze zdziwieniem przyjmuje fakt, iż Minister Konstytucyjny nie dostrzega potrzeby bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami związków zawodowych, które reprezentują podległych Panu Ministrowi funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej”

19 czerwca 2013 roku – przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z reprezentantami Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

24 czerwca2013 r.- odbyła się Konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych W konferencji udział wzięli: Tadeusza Chwałki – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych. i Jan Guz – Przewodniczącego OPZZ.

10 lipca 2013r.- w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z reprezentantami Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska.

10 lipca 2013 r.- w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych.
11 lipca 2013 roku – w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
11 lipca 2013 roku – w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych posłem Markiem Wójcikiem (Platforma Obywatelska).

17 lipca 2013r.- Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała roku pismo do Naczelnika Wydziału Projektów i Prac  Rozwojowych Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych

19 lipca 2013 roku – w gmachu MSW w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli FZZSM z Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem.

Przedstawiciele Federacji szczegółowo omawiali tematy związane z proponowanymi zmianami w ustawach pragmatycznych w zakresie zwolnień lekarskich, komisji lekarskich i rent inwalidzkich oraz świadczeń odszkodowawczych funkcjonariuszy, a także z zamrożeniem płac funkcjonariuszy i kierowaniem środków finansowych z wakatów na bieżące funkcjonowanie służb. W trakcie dyskusji przedstawiciele Federacji przedstawili szereg argumentów przemawiających za dokonaniem niezbędnych korekt w projekcie dotyczącym L-4 przede wszystkim poprzez wprowadzenie zapisu o określeniu liczby dni, podczas których uposażenia funkcjonariuszy nie będą zmniejszane do 80%. Z kolei minister Sienkiewicz  w swoich wypowiedziach podkreślał, iż projekt jest obecnie złożony do Sejmu i przed pierwszym czytaniem nie ma możliwości wniesienia do niego jakichkolwiek autopoprawek zgodnie z postulatem strony społecznej.

Minister wyraził pogląd, iż w toku prac w parlamencie projekt ustawy ws. L-4 może ulec zarówno zmianom zgodnym z oczekiwaniami związków zawodowych, jak i zmierzającym w przeciwnym kierunku. Oświadczył, iż MSW podczas parlamentarnych prac nad projektem będzie przeciwne ewentualnym próbom dodatkowego ,,zaostrzenia” proponowanych przepisów w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy w porównaniu z dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów. Równocześnie podkreślił, iż prace nad projektem dotyczącym zmian w zakresie rent inwalidzkich i komisji lekarskich zostały wstrzymane zgodnie z jego wcześniejszymi deklaracjami, projekt ten nie został jak dotąd skierowany do konsultacji międzyresortowych i nie nastąpi to bez konsultacji ze związkami zawodowymi.  Przedstawiciele Federacji podkreślili, iż  w przypadku braku kompromisu w kwestii projektu L-4 będzie rozważana  strategia dalszych działań protestacyjnych.

24 lipca 2013 r. – udział przedstawicieli Federacji w posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu przedmiotowej ustawy (druk 1497).

5 sierpnia 2013 roku – posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego przyjęto ustalenia w sprawie dalszego przebiegu akcji protestacyjnej FZZSM i wysłuchania publicznego projektu ustawy ws. L-4 przewidywanego na 27 sierpnia br.

13 sierpnia 2013 r.- posiedzenie Prezydium KKW NSZZ FSG dotyczące kwestie organizacyjne podjętej akcji protestacyjnej w sprawie L4.

21.08.2013 r- posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poświęcone przygotowaniom do udziału w dniu 27 sierpnia 2013r. w wysłuchaniu publicznym dotyczącym rządowego projektu zmian legislacyjnych obniżających o 20% uposażenie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

27.08.2013 r.-wysłuchanie publiczne w Sejmie RP, pikieta przed Sejmem RP i złożenie
w piśmie do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz wniosku o odrzucenie rządowego projektu dot. „L4” w całości.

30.08.2013 r.- Komisja Spraw Wewnętrznych powołała Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o L-4 (druk 1497).