1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 96 poz. 617) – dalej Rozporządzenie w sprawie uzyskania pomocy finansowej
  2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz.U. z 2002 r. Nr 118 poz. 1014 ze zm.) – dalej Rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego

Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rozporządzeniach.

Przedmiotowe propozycje mają na celu zmianę przepisów regulujących zasady obliczania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego lub domu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariusza Straży Granicznej. Celem jest dostosowanie zasad do potrzeb funkcjonariuszy związanych z prawidłowym zapewnieniem potrzeb mieszkaniowych. Przepisy w obecnym brzmieniu i przy obecnej sytuacji gospodarczej są niewystarczające, w konsekwencji czego nie pozwalają na realizację w sposób realny uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej.