W dniu 13 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS pod przewodnictwem Pana Mariusza Tyla, Forum Związków Zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja w zakresie art. 15a ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Pan Dariusz Atłas , Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA poinformował o przygotowaniu projektu ustawy oraz oszacowaniu wstępnych kosztów finansowych regulacji. Według tych założeń ustawa generuje skutki finansowe w układzie 10-letnim na kwotę 372 mln złotych. W lipcu została uchwalona ustawa odnosząca się do funkcjonowania systemu emerytalnego Służby Celno-Skarbowej, która także swoimi postanowieniami ingeruje w art. 15a. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii art. 15a jest zależne od stanowiska Ministerstwa Finansów oraz od wyników uzgodnień z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejny punkt spotkania był poświęcony omówieniu projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy.

Pan Andrzej Sprycha, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA potwierdził, iż stanowisko resortu w powyższej sprawie nie uległo zmianie. Według projektu ustawy funkcjonariuszowi policji przysługuje 30 dni w roku kalendarzowym z prawem do otrzymania 100 % uposażenia. Reprezentanci Służby Więziennej wyrazili zaniepokojenie faktem wyłączenia pracowników Służby Więziennej spod regulacji projektu ustawy. Wyjaśniono, iż aktualnie w Komitecie Stałym Rady Ministrów trwają dalsze prace nad projektem, rozpatrywane są trzy projekty zmian w tym zakresie m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Niestety nieznany jest termin, kiedy projekt ustawy może zostać zaakceptowany i skierowany do Sejmu RP.

W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja w sprawie podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018.

Pan Dariusz Atłas , Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA przedstawił informację o przeznaczeniu dodatkowych 150 mln złotych dla funkcjonariuszy  o najniższych zarobkach. Dodał, że decyzja które grupy i w jakiej wysokości zostaną objęte wsparciem nie została jeszcze podjęta. Poza tą kwotą Rada Ministrów przyznała 15 mln złotych na tzw. dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy policji. Poinformował również, iż nie zaplanowano wygospodarowania dodatkowych funduszy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych służb mundurowych.

Strona społeczna zakwestionowała pominięcie pracowników służby więziennej w zaproponowanym projekcie podziału środków na podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych w 2018 roku.

W sprawach różnych Przewodniczący  Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Pan Robert Osmycki złożył formalny wniosek w sprawie przedstawienia członkom Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS informacji o stanie prac nad nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.