W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o spowodowanie wykupienia przez Straż Graniczną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na każdy pojazd będący w dyspozycji Straży Granicznej.

Ostatnie zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy SG wskazują, że funkcjonariusze SG pełniący służbę z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych narażeni są na wypadki, w wyniku których dochodzi do powstania uszczerbków na zdrowiu. Konsekwencją doznanego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem jest potrzeba posiadania przez funkcjonariuszy SG niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na leczenie lub rehabilitację.niebezpieczna droga

Zdaniem NSZZ FSG rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw potrzebom służby i funkcjonariuszy jest wykupienie  przez Straż Graniczną ubezpieczenia NNW na posiadane pojazdy w związku z ruchem pojazdów. Ubezpieczenie takie pokrywa w szczególności uszczerbek na zdrowiu spowodowany:

  • przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu,
  • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • podczas załadowywania bądź rozładowywania przyczepy, zespolonej bezpośrednio z pojazdem.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale i wszyscy pasażerowie, w liczbie zgodnej z  zapisem w dokumencie ubezpieczenia.

W ocenie NSZZ FSG wyrażenie przez Pana Komendanta zgody w przedmiotowej kwestii przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa podczas pełnienia służby i będzie przykładem dbałości Straży Granicznej o jej funkcjonariuszy. Mamy nadzieję, że czynnik ekonomiczny nie będzie najważniejszym kryterium determinującym wprowadzenie proponowanego rozwiązania. Na podkreślenie wymaga fakt, że wykupienie ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na pojazdy jest oczekiwanym rozwiązaniem przez większość funkcjonariuszy SG korzystających z pojazdów służbowych.

źródło http://www.nszzfsg.org/