W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o przedstawienie wytycznych w sprawie zasad postępowania przy wydawaniu zaświadczeń funkcjonariuszom Straży Granicznej, za pełnienie służby na warunkach, o których mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 w sprawie podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Uzyskanie przedmiotowej informacji pozwoli funkcjonariuszom SG uzyskać ostateczną i ujednoliconą wykładnię w kwestii podwyższenia emerytury funkcjonariuszowi o 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.

źródło http://www.nszzfsg.org/