Szanowne Państwo,

w nawiązaniu do pytań kierowanych w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w dn. 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15, w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność art. 115a Ustawy o Policji w zakresie w jakim w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

We wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu Ustawy o Policji. Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w stosunku do funkcjonariuszy Policji oraz ewentualnie innych funkcjonariuszy, w stosunku do których przepisy tejże ustawy znajdują albo znajdowały odpowiednie (pomocnicze) zastosowanie.

Metoda obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy Straży Granicznej jest uregulowana w § 2 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby, które zostało wydane na podstawie art. 118 ust. 4 Ustawy o Straży Granicznej. W takim wypadku uznać należy, że kwestia ta została uregulowana autonomicznie w stosunku do przepisów znajdujących zastosowanie do funkcjonariuszy Policji, co oznacza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie znajduje zastosowania do byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Powyższe nie przesądza w żaden sposób tego, czy również treść § 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia jest zgodna z normami wyższego rzędu, w tym normami wyrażonymi w Konstytucji. Sprawa ta wymaga odrębnej analizy, która poprzedzić musi decyzję o ewentualnym skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania regulacji odnoszącej się do funkcjonariuszy SG.

Z wyrazami szacunku,
adw. dr Marta Derlatka