KOMUNIKAT

RADY FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

z dnia 12 marca 2018 roku

W dniu 12 marca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości z żądaniami podjęcia niezwłocznych rozmów w celu:

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
    1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

We wniosku skierowanym do poszczególnych ministrów, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zastrzegła, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r., określającego sposoby i terminy realizacji poszczególnych żądań, zmuszona będzie do podjęcia decyzji o uruchomieniu przez wszystkie organizacje członkowskie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Decyzja ta zostanie poprzedzona referendum w sprawie ustalenia form protestu i osobistego zaangażowania się funkcjonariuszy.

W przyjętym stanowisku Rada Federacji wskazuje na problemy wymagające najpilniejszych rozwiązań, by formacje mundurowe w najbliższym czasie mogły odzyskać należną im pozycję na rozwijającym się rynku pracy. Jak oceniła Federacja, obecne realia nie pozostawiają wątpliwości, że uposażenia funkcjonariuszy muszą zdecydowanie wzrosnąć, a system emerytalny – współdecydujący o atrakcyjności służby – zostać przywrócony do stanu sprzed dnia 1 stycznia 2013 r. To samo dotyczy przedwyborczych obietnic Partii sprawującej dziś władzę, które wciąż nie zostały zrealizowane pomimo od dawna przygotowanych przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów w zakresie likwidacji kontrowersyjnego art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej
w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Szczegółowe uzasadnienie żądań Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r. zawarte jest w Stanowisku Rady FZZ SM.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jednoznacznie stwierdza, że na konstruktywny dialog przy stole negocjacji nie jest jeszcze za późno!

   w imieniu Federacji ZZ SM

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Marcin KOLASA

2018_03_12_pismo_MS.pdf

2018_03_12_pismo_MSWiA.pdf

2018_03_12_stanowisko_MF.pdf

2018_03_12_stanowisko_MSWiA.pdf

2018_02_12_stanowisko_MS.pdf

2018_03_12_komunikat_Rada.pdf

2018_03_12_pismo_MF.pdf