Warszawa, dn. 1 marca 2018 r.

K O M U N I K A T

W dniu 28 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którym uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan Marek Małkowski, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan gen. bryg. SG Jacek Bajger, Dyrektor Biura Finansów KGSG płk SG Wioleta Gorzkowska, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG mjr SG Michał Gołąbek wraz  z wiceprzewodniczącymi oraz zaproszeni goście.

W trakcie posiedzenia dokonano omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz podjęto stosowne uchwały.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa w swoim wystąpieniu zwrócił się do przedstawicieli komendanta głównego Straży Granicznej o przedstawienie informacji
dotyczącej zasad podziału zapowiedzianych podwyżek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 maja 2018 roku, decyzji w zakresie propozycji wprowadzenia zmiany planowania służby z 14 do 7 dni oraz zasadności wprowadzania niekorzystnej dla funkcjonariuszy zmiany systemu pełnienia służb z 24 na 12 h.

Należy podkreślić, że członkowie ZG NSZZ FSG podczas wystąpień poinformowali
o panujących nastrojach wśród funkcjonariuszy i wyrażanym niezadowoleniu z tytułu: braku motywacyjnego systemu wynagrodzeń i dysproporcji w wysokości uposażeń funkcjonariuszy SG w porównaniu do innych służb, odchodzenia ze służby doświadczonych i wyszkolonych funkcjonariuszy SG, zmiany systemu planowania służb i planowaniu więcej niż jednej służby w dobie, braku ubezpieczenia pojazdów służbowych, zaleceń w sprawie zaległych urlopów, niewyrażaniu zgód na przenoszenie się funkcjonariuszy do innych miejsc pełnienia służby w SG, niedoceniania służby funkcjonariuszy w formie przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych a także zbyt dużej ilości niskich etatów w placówkach co powoduje, że funkcjonariusze mają ograniczone możliwości awansu i rozwoju.

Przedstawiciele NSZZ FSG zaapelowali do strony służbowej o podjęcie stosownych działań mających na celu zatrzymanie niepokojącego trendu odchodzenia ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i wprowadzenie mechanizmów zachęcających nowych kandydatów do służby.

W trakcie swoich wystąpień zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej poinformowali zebranych, że w tej chwili w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace w zakresie ustalenia zasad podziału podwyżek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 maja 2018 r i mają one na celu wzrost uposażeń najniżej zarabiających funkcjonariuszy. Po ich zakończeniu, bez zbędnej zwłoki zostaną one przedstawione stronie związkowej do konsultacji. Propozycja Zarządu Granicznego KGSG dotycząca zmiany zasad planowania i zmniejszenia okresu planowania służb z 14 do 7 dni nie uzyskała jeszcze akceptacji kierownictwa Straży Granicznej i wymaga bardzo głębokiej analizy. Natomiast kwestia zmiany zasad planowania służb w Nadodrzańskim OSG w Krośnie Odrzańskim zostanie zbadana, przez zespół kontrolno-monitorujący skierowany tam przez komendanta głównego Straży Granicznej. Ponadto w MSWiA trwają prace nad wypracowaniem zasad ubezpieczeń pojazdów służbowych. Do kompetencji komendantów oddziałów należy opracowanie i dostosowanie struktury etatowej placówek SG. Problemy przedstawione podczas Zarządu Głównego NSZZ FSG zostaną przedstawione komendantowi głównemu Straży Granicznej.

Ponadto w trakcie posiedzenia NSZZ FSG podjęto uchwały m.in. w zakresie:

– wparcia działania Federacji ZZ SM i wystąpienia z żądaniami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie:

zwiększenia nakładów na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w roku 2018 do kwoty 650 zł, w przeliczeniu dla każdego funkcjonariusza;

niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2012 r.;

odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy SG, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);

wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2067);

zrównania statusu funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą,
w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm.);

przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.

Zarząd Główny NSZZ FSG określił w uchwale, że jeżeli do dnia 15 kwietnia 2018 r. nie zostanie zawarte porozumienia określającego sposób i terminy realizacji powyższych żądań, zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach, między innymi o rozpoczęciu akcji protestacyjnej;

– przeprowadzenia ankiety wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej mającej na celu zbadanie nastrojów i uzyskanie informacji o akceptowalnych formach protestu, w przypadku podjęcia przez ZG NSZZ FSG decyzji o proteście;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

– udzielenia zapomóg finansowym członkom związku;

– udzieleniu pomocy z Rady Funduszu Prawnego.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa