W załączeniu przedstawiamy projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Projekt z dnia 2 lutego 2017 r. stanowi wynik prowadzonych negocjacji pomiędzy stroną służbową a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie dokonania podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku.

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″.

Projekt rozporządzenia przewiduje wzrost indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej – ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku – poprzez zwiększenie mnożników kwoty bazowej służącej do ustalenia uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach zaszeregowania. Ustalone w nowej wysokości mnożniki kwoty bazowej zawarte w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia uległy wzrostowi do obecnych o mnożnik 0,131.

Przedmiotowa zmiana spowoduje, że w każdej grupie zaszeregowania uposażenie zasadnicze wzrośnie o kwotę 200 zł, co przy uwzględnieniu relacjonowanego skutku w dodatku za wysługę lat (30 zł) nastąpi wzrost uposażenia zasadniczego i dodatku za wysługę w łącznej średniej wysokości 230 zł. Pozostała kwota 23 zł przewidzianej kwoty podwyżki (253 zł) zostanie rozdysponowana w ramach dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego.

Pozostałe szczegóły w projekcie rozporządzenia. Biuro ZG NSZZ FSG

Projekt Rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej .pdf