OPINIA PRAWNA Warszawa, dnia 27 marca 2012 r.

Opinia sporządzona przez: adwokat Martę Derlatka Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Marta Derlatka  ul. Łowicka 23 lok. 210 02 – 502 Warszawa

Opinia sporządzona w dniu: 27 marca 2012  r.

Opinia sporządzona dla: NSZZFSG

Opinia sporządzona wg stanu prawnego: na dzień sporządzenia opinii;

Podstawa  wydanej opinii:

Niniejsza opinia została wydana w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej(Dz. U z 1990 r., Nr 78, poz.462 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżnienia lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienie lokali.

Poniższa opinia została sporządzona w oparciu o przedłożone przez Klienta, w formie elektronicznej, następujące dokumenty:

1. list od funkcjonariuszy S. Litwin i W. Rozwód

Stan  faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że Zainteresowanym w sprawie Funkcjonariuszom w latach 1999-2006 r. przysługiwało prawo do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

We wskazanym okresie Funkcjonariusze  nie występowali z wnioskiem o  przyznanie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, wobec potwierdzonego przekonania, że w związku z faktem posiadania własnego mieszkania równoważnik nie przysługuje.

Stan prawny:

Zgodnie z brzmieniem art. 96 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w zw. § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania  w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania  równoważnik za brak lokalu mieszkalnego przysługuje funkcjonariuszom Straży Granicznej pozostającym w służbie stałej.

Jak wynika z § 1 powołanego rozporządzenia warunkiem koniecznym otrzymania równoważnika pieniężnego jest  brak posiadania w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej przez  funkcjonariusza lub członka jego rodziny:

 

  1. lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu,
  2. spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
  3. lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiącego własność Skarbu Pastwa lub państwowych osób prawnych,
  4. domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość,
  5. lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,
  6. tymczasowej kwatery.

Podsumowanie:

Jak wynika z okoliczności faktycznych, przywołanych w treści korespondencji  został spełniony wymóg uprawniający do nabycia prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego. Panowie byli funkcjonariuszami Straży Granicznej w służbie stałej. Posiadali  własne mieszkania, ale nie spełniły ono warunków zaludnienia (jak wynika z treści korespondencji).  Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych(zob. np. Uchwała NSA z 18.11.2009 r.,I OPS 7/09, wyrok WSA w Warszawie  z 25.01.2012 r. II SA/Wa 1838/11)samo posiadanie mieszkania nie stanowiło przeszkody do uzyskania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Prawo do równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego, podobnie jak inne formy pomocy mieszkaniowej o których mowa w ustawie o Straży Granicznej nie powstaje z mocy prawa. Prawo Funkcjonariusza Straży Granicznej do równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego powstaje na podstawie decyzji administracyjnej, która może być wydana wówczas gdy Funkcjonariusz złoży stosowny wniosek o przyznanie tej formy pomocy mieszkaniowej i gdy spełnione są ustawowe przesłanki. Decyzja ta ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dopiero na  jej podstawie  powstaje prawo do równoważnika pieniężnego. Postępowanie w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego może być wszczęte wyłącznie na wniosek strony, organ nie może wszcząć takiego postępowania z urzędu. Brak wniosku strony o przyznanie równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego, bądź też brak stosownego wniosku dotyczącego wysokości należnego równoważnika powoduje, że prawo do równoważnika bądź też prawo do równoważnika w określonej wysokości nie powstaje. Przy czym nie mają prawnego znaczenia motywy, okoliczności, z powodu których Funkcjonariusz  nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego mimo, że spełnia ustawowe przesłanki do jego otrzymania. Wniosek taki może być złożony w każdym czasie, ale zawsze będzie dotyczył sytuacji na przyszłość, wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do równoważnika, która ma charakter konstytutywny oznacza, że prawo to nie może powstać za okres wsteczny. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (tak WSA w Krakowie w wyroku z dnia 12 stycznia 2010 r., III SA/Kr 770/10).

W niniejszym przypadku wniosek o przyznanie równoważnika nie został złożony, a więc  w konsekwencji prawo do równoważnika pieniężnego nie powstało. Wobec powyższego brak jest podstaw do jego dochodzenia.

Z poważaniem

Adw. Marta Derlatka