Warszawa, dn. 15 marca 2019 roku
KOMUNIKAT
ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
W dniu 14 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek wraz z wiceprzewodniczącymi oraz zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz przedstawiciele firmy EKU Sp. z o.o.  
Zarząd Główny NSZZ FSG jednogłośnie zatwierdził Stanowisko Prezydium ZG NSZZ FSG w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy). W przyjętym Stanowisku stwierdza się, że wykluczenie z prawa do otrzymywania rekompensaty pieniężnej w zamian za ponadnormatywny czas pełnienia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego jest sprzeczne z podpisanym porozumieniem w dniu 8 listopada 2018 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i może stanowić objaw nierównego traktowania i dzielenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. ZG NSZZ FSG dążyć będzie do wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby przekraczający określone normy dla wszystkich bez wyjątku funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
W trakcie posiedzenia Zarząd Główny NSZZ FSG zdecydował o podjęciu działań mających na celu doprowadzenie do wzrostu wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz wysokości równoważnika za brak lokalu mieszkalnego. W Straży Granicznej wysokość pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wynosi tylko 4158 zł i nie ma możliwości jej waloryzacji. Natomiast wysokość równoważnika za brak lokalu mieszkalnego nie została przez wiele lat zwaloryzowana, pomimo tego że taka możliwość istnieje!
Ponadto Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił podjąć działań w zakresie:
– wprowadzenia w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej przepisów zapewniających funkcjonariuszom Straży Granicznej instytucjonalnej ochrony prawnej polegającą na zabezpieczeniu w budżecie Straży Granicznej niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.
– wprowadzenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej rekompensaty finansowej za czas służby w porze nocnej, niedziele i święta.
– zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z pojawiającymi się kontrowersjami w zakresie udzielania funkcjonariuszom zwolnienia z zajęć służbowych w przypadku w przypadku skierowania funkcjonariusza SG na studia.
            Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił także, że na najbliższym spotkaniu powołanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zespołu do wypracowania propozycji zmian normatywnych w zakresie prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej do lokalu mieszkalnego, zostanie przedstawiony wniosek o wprowadzenia dodatkowych stref za zwrot kosztów dojazdów. ZG NSZZ FSG proponuje wprowadzenie dodatkowych stref: od 30 km do 50 km, od 50 km do 100 km i powyżej 100 km.


Przewodniczący ZG NSZZ FSG
Marcin Kolasa        (-)