W dniu 14 grudnia br. w Sękocinie Starym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego omówiono bieżącą działalności Związku, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz aktualną sytuację w służbie.

W posiedzeniu, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG i Zespołu ds. kobiet działającego przy ZG NSZZ FSG.

Zarząd Główny NSZZ FSG przyjął uchwałę o przyjęciu zapisu zdania odrębnego dla przedstawicieli NSZZ FSG w grupie roboczej ds. płatnych nadgodzin działającej w MSWiA i opracowującej wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm.).

Zarząd Główny NSZZ FSG nie wyraził zgody na wydłużenie przeciętnego okresu rozliczeniowego z 3 do 6 miesięcy, ponieważ wpłynie to w sposób negatywny na pełnioną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej służbę oraz nie będzie czynnikiem motywacyjnym. Propozycję wydłużenia okresu rozliczeniowego do 6 miesięcy można traktować jako pozory tworzenia korzystnych zmian dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto, wydłużenie okresu rozliczeniowego, w sposób znaczący wydłuży okres wypłaty rekompensaty za „godziny nadliczbowe”, co będzie potęgowało poczucie niesprawiedliwości oraz brak poszanowania dla zaangażowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Co może z kolei prowadzić do znacznego obniżenia atrakcyjności służby oraz pogorszenia jej warunków. Rozwiązania, które mogą funkcjonować w innych służbach nie sprawdzą się w SG z uwagi na specyfikę pełnienia służby i wykonywane zadania. Należy podkreślić, że Zarząd Główny NSZZ FSG przyjął uchwałę zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. Proponowana treść uzasadnienia została uzupełnionego i przeredagowana pod względem prawnym z uwagi na jej wykorzystanie w dalszym pracach nad przedmiotowym projektem. Pełna treść uzasadnienia przyjętego przez Zarząd Główny NSZZ FSG znajduje się w załączniku do komunikatu.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny NSZZ FSG omówił toczące się w ostatnim okresie prace legislacyjne, mogące mieć bezpośredni wpływ na stan służby i funkcjonariuszy:

  • ustawy uchwalonej 9 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.
  • projekt ustawy o jawności życia publicznego

oraz podjął uchwały m.in. w zakresie:

  • przyjęcia ,,Preliminarz wydatków ZG NSZZ FSG na 2018 rok”,
  • wsparcia zbiórki na rzecz rodziny poległego funkcjonariusza policji zorganizowaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policji województwa dolnośląskiego,
  • wyrażenia zgody na objęcie szczególną ochroną prawną funkcjonariuszy Straży Granicznej biorących udział w postępowaniu sądowym toczącym się przeciwko cudzoziemcom, którzy
    w dniu 6 kwietnia 2017 roku dokonali czynnej napaści na funkcjonariuszy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG w Białej Podlaskiej.
  • wyboru delegatów NSZZ FSG na V Kongres Forum Związków Zawodowych.

Ponadto Zarząd Główny NSZZ FSG zapoznał się z działaniami Federacji ZZ Służb Mundurowych, w tym m.in.: zwołanym w trybie pilnym w dniu 26 października 2017r. posiedzeniem Prezydium Federacji ZZ SM, wydanym w dniu 30 października 2017r. – Stanowiskiem (negatywnym) w/s ustawy o BNW, posiedzeniem w dniu 16 listopada 2017 r. -Rady Federacji ZZ SM, decyzjami podjętymi przez Prezydium FZZ SM w dniu 29 listopada 2017 oraz wystąpieniem Prezydium FZZ SM z dnia 12 grudnia 2017 do Prezydenta RP o rozważanie zastosowania swoich uprawnień w celu zablokowania wejścia w życie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, w jego aktualnym kształcie. – (szczegóły w komunikatach FZZ SM na stronie www.nszzfsg.pl).

Uchwała_48_X_2017.pdf

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa