Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, prawo do emerytury policyjnej przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504), obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.

Uregulowania, o których mowa w ww. art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej dotyczą funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do ww. formacji lub do zawodowej służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 2013 roku. Osoby te uzyskają prawo do emerytury policyjnej na tzw. „starych” zasadach, tj. po spełnieniu warunku posiadania w dniu zwolnienia ze służby co najmniej 15-letniego okresu służby, obliczonej łącznie z okresami równorzędnymi ze służbą.

Wskazać należy, że podobnie, na zasadach określonych w art. 12 ustawy zaopatrzeniowej, uprawnienia emerytalne nabędzie funkcjonariusz przyjęty do służby po dniu 31 grudnia 2012 roku, który przed przyjęciem do tej służby pełnił służbę we wskazanych w art. 12 ustawy zaopatrzeniowej formacjach, jeżeli został do niej przyjęty przed dniem 1 stycznia 2013 roku, bądź przed przyjęciem do tej służby pełnił zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 roku (art. 18a ust. 2 ustawy).

Natomiast w świetle art. 18b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, w przypadku funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej. W myśl zaś art. 18 b ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej, jako równorzędne ze służbą wymienioną w art. 18 b ust. 1 traktuje się okresy:

1) służby w Biurze Ochrony Rządu;

2) służby wojskowej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;

3) zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej;

4) zatrudnienia:

a) w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1 i 2 oraz art. 36 ustawy zaopatrzeniowej,

b) jako inspektorzy prowadzący czynności dochodzeniowo-śledcze, o których mowa w art. 38 ust. 4 i 5 – ustawy zaopatrzeniowej z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

Ponadto, warto pamiętać, że do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej (art. 18 b ust. 3 Ustawy zaopatrzeniowej).

Odnosząc się natomiast do art. 18h ustawy zaopatrzeniowej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku, funkcjonariusz przyjęty pierwszy raz przed dniem 1 stycznia 2013 roku, do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej lub do zawodowej służby wojskowej, będzie miał prawo wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonej przepisami rozdziału 1a ustawy zaopatrzeniowej , tj. na tzw. „nowych” zasadach.

Wobec powyższego funkcjonariusz przyjęty do służby przed dniem 1 stycznia 2013 roku, po wejściu w życie ww. przepisu, tj. po dniu 1 stycznia 2025 roku, zachowuje prawo do ustalenia uprawnień emerytalnych na dotychczasowych, tzw. „starych” zasadach, tj. po
15 latach służby, a dodatkowo, jeżeli ten funkcjonariusz po dniu 1 stycznia 2025 roku będzie posiadał 25 lat służby, będzie mógł wnioskować o ustalenie emerytury na podstawie tzw. „nowych” przepisów, tj. określonych w rozdziale 1a ustawy zaopatrzeniowej. Osoby, które zdecydują się na ustalenie emerytury na podstawie przepisów określonych w rozdziale 1a ustawy zaopatrzeniowej, będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyborze tej emerytury, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o ustalenie prawa do emerytury (art. 18h ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej). W przypadku funkcjonariusza przyjętego do służby na tzw. „starych” zasadach, który w 2025 roku nie będzie miał wymaganych 15 lat służby, będzie on mógł uzyskać uprawnienia emerytalne na tzw. „starych” zasadach, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby będzie legitymował się co najmniej 15-letnim okresem służby. Ponadto jeżeli ww. funkcjonariusz po dniu 1 stycznia 2025 roku będzie posiadał co najmniej 25 lat służby, może wnioskować o ustalenie prawa do emerytury na tzw. „nowych” zasadach określonych w rozdziale 1a ustawy zaopatrzeniowej.

Zatem przepis art. 18h ustawy zaopatrzeniowej, który wejdzie w życie w 2025 r. normuje uprawnienie funkcjonariusza do wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w rozdziale 1a ustawy zaopatrzeniowej.

Ponadto zauważyć należy, że przepis przejściowy art. 58 ustawy zaopatrzeniowej został wprowadzony na etapie tworzenia pierwotnej wersji tej ustawy tj. z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 53, poz. 214) i normuje uprawnienia funkcjonariuszy, którzy z momentem jego wejścia w życie czyli z dniem 26 maja 1994 r. już wówczas stali się emerytami.

Biuro ZG NSZZ FSG