W dniach 23 – 24 września 2015 r. w m. Serock k. Warszawy odbył się XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG.

Obecni na Zjeździe delegacji dokonali wyboru składu Prezydium XII Zjazdu. Przewodniczącym Zjazdu wybrano Tomasza Deszcza. Ponadto do Prezydium Zjazdu wybrano: Sebastian Dobrowolskiego, Jarosława Żagunia, Kryspina Żytkowicza oraz Adam Cybort. Do Komisji Mandatowej wybrano: Janusza Bochniarz, Rafała Skrabę, Jaceka Cytrynowicza oraz Fryderyka Studzińskiego.  Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Marcina Dmitruka, Ireneusza Tokarza oraz Dariusza Rubacha.09022

W trakcie Zjazdu przedstawione zostały sprawozdania z działalności KKW NSZZ FSG przez Przewodniczącego KKW NSZZ FSG Mariusza Tyla, z działalności finansowej KKW NSZZ FSG przez Wiceprzewodniczącego Skarbnika Marcina Kolasę oraz z działalności KKR NSZZ FSG przez Przewodniczącego KKR NSZZ FSG Andrzeja Dzieszkiewicza. Przedstawione sprawozdania przez delegatów XII Zjazdu zostały przyjęte.

W XXII Zjeździe jako zaproszeni goście udział wzięli – Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz oraz Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Borkowski. Kierownictwo SG przedstawiło prezentacje dotyczące propozycji aktów prawnych regulujących prawo funkcjonariuszy SG do bezpłatnego umundurowania oraz zmian w rozporządzeniu mundurowym. W pierwszym wariancie przewiduje się wypłatę tzw. mundurówki w wysokości do 1295 zł, a reszta należności do odbioru w naturze, w drugim do kwoty 1702 zł i reszta tak jak w wariancie pierwszym.

Następnie  gen. bryg. SG Marek Borowski omówił propozycję  w zakresie propozycji podziału podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy SG od 1 stycznia 2016 r. Kwota podwyżki wynosić będzie średnio około 189 zł. W pierwszej propozycji wszyscy funkcjonariusze otrzymują jednakową kwotowo podwyżkę w wysokości około 80 zł
w uposażeniu zasadniczym, pozostała kwota podwyżki rozdzielona również w uposażeniu zasadniczym proporcjonalnie do tego uposażenia w uwzględnieniu skutku zmiany podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego. W drugiej zaproponowanej wesji wszyscy funkcjonariusze otrzymują jednakową kwotowo podwyżkę w wysokości 100 zł w dodatku za stopień służbowy, pozostała kwoty podwyżki rozdzielona również w dodatku za stopień służbowy proporcjonalnie do tego dodatku w uwzględnieniu skutku zmiany podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego I dodatku. I tak np. w tej propozycji funkcjonariusz na grupie ,,02” otrzyma w przybliżeniu 158, 36 a na grupie ,,17” kwotę 323,82 złote. Natomiast w pierwszej wersji na grupie ,,02” 156 złote, a na grupie ,,17” – 376,03 złote.06

Przedstawione prezentacje zostały przesłane na adresy Zarządów Oddziałowych i Zarządów Uczelnianych NSZZ FSG w celu przedstawienia ich funkcjonariuszom Straży Granicznej.

09Zjazd krytycznie odniósł się zarówno do propozycji dotyczących zmian dot. tzw.  mundurówki jak również dotyczących podwyżek. W obrębie mundurówki zaproponowano pozostawienie jej na obecnym poziomie i szukanie środków finansowych na zakup nowego umundurowania z budżetu Państwa a nie z kieszeni funkcjonariuszy. Zjazd jednoznacznie określił, aby podwyżki przyznane zostały wszystkim funkcjonariuszom
w jednakowej kwocie bez względu na stopień czy grupę uposażenia. Również kwota proponowanej podwyżki w żaden sposób nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy.

Uczestniczący w XXII Zjeździe delegacji podjęli uchwały dotyczące funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie:

  1. skierowania zapytania do KG SG w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przyznawania i udzielania urlopów wypoczynkowych funkcjonariuszom Straży Granicznej,
  2. uzyskania opinii w kwestii rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  3. uzyskania opinii prawnej w sprawie otrzymywania rekompensaty za wypracowane nadgodziny przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy otrzymujących dodatki funkcyjne i pełnią służbę kierownika zmiany i dowódcy jednostki pływającej.

07

Przewodniczący Zjazdu Tomasz Deszcz