Impreza pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości RP
Zbigniewa Ziobro

 

 

PLAKAT Plakat Mielko.pdf

Regulamin Regulamin V Biegu .pdf

CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest:
1. Uczczenie pamięci Tomasza Mielko.
2. Integracja środowiska służb mundurowych oraz sympatyków służb mundurowych.
3. Podnoszenie sprawności fizycznej.
4. Popularyzacja biegów przełajowych oraz zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY
Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu
a współorganizatorami
Zarząd Główny NSZZ FiPW oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu.

TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się 7 października 2017 r. w Zielonej Górze – Drzonkowie.
2. Bieg rozegrany będzie na dwóch dystansach:
– 5 km,
– 10 km (2 x 5 km).
3. Trasa przebiega drogą asfaltową oraz drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi.
4. Start i meta biegu znajdują się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5. Imprezą towarzyszącą będzie bieg dla dzieci na dystansie 500 m.
6. Start do biegu dzieci nastąpi o godz. 12.00, a do biegów na dystansach 5 km i 10 km o godz. 12.15.

PROGRAM ZAWODÓW
Godz. 9.00 – 11.15 – wydawanie numerów startowych i chipów oraz przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń w Biurze Zawodów
11.50 – uroczyste otwarcie zawodów
12.00 – start biegu dzieci na dystansie 500 m
12.15 – start biegów na dystansach 5 km i 10 km
14.00 – wspólny posiłek uczestników biegu
15.30 – ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców
– losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników biegów na dystansach 5 km i 10 km

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikami biegów na dystansie 5 km i 10 km mogą być funkcjonariusze, emeryci i pracownicy cywilni służb mundurowych oraz osoby cywilne, które ukończyły 16 lat.
2. Uczestnikami biegu na dystansie 500 m mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego osobiście w biurze zawodów.
4. Gwarantuje się przyjęcie:
–  50 dzieci startujących na dystansie 500 m,
–  200 osób startujących na dystansie 5 km,
–  100 osób startujących na dystansie 10 km,
które dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Decydować będzie kolejność wpłat.
5. Zgłoszenia oraz opłaty startowe przyjmowane będą do dnia 29 września 2017 r. włącznie, poprzez stronę internetową: http://super-sport.com.pl lub w biurze zawodów w dniu imprezy.
6. Opłaty startowe od osób startujących na dystansach 5 km i 10 km wynoszą:
–  45 zł w przypadku wpłaty na konto do dnia 29 września 2017 r.,
–  50 zł w przypadku wpłaty w biurze zawodów w dniu imprezy.
7. Organizator nie zwraca opłaty startowej.
8. Pierwsze 200 osób, które dokonają zgłoszenia i wniosą opłatę startową do dnia 31 sierpnia 2017 roku otrzyma medale pamiątkowe oraz koszulki.
9. Dzieci uczestniczące w biegu na dystansie 500 m nie wnoszą opłaty startowej.
10. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.

KLASYFIKACJE
1. W biegach na dystansach 5 km i 10 km prowadzone będą klasyfikacje open kobiet i mężczyzn.
2. Na obu dystansach prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje służb mundurowych kobiet i mężczyzn.
3. Dzieci biegnące na dystansie 500 m nie będą klasyfikowane.

NAGRODY
1. Zawodnicy, którzy w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn na obu dystansach zajmą trzy czołowe miejsca otrzymają medale i puchary, a miejsca od IV do VI – pamiąt-kowe statuetki.
2. Zawodnicy, którzy w klasyfikacjach służb mundurowych kobiet i mężczyzn na obu dystansach zajmą trzy czołowe miejsca otrzymają medale i puchary.
3. Wszystkie dzieci biorące udział w biegu na dystansie 500 m otrzymają słodki upominek.
4. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Wśród uczestników, którzy ukończą bieg na dystansie 5 km lub 10 km zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe o łącznej wartości co najmniej 5 000 PLN.

KARY
1. Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku:
– złamania regulaminu
– naruszenia zasad fair play
– umyślnej zmiany trasy
– używania wulgarnych słów lub ubliżania innym osobom
2. Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej formy należy do Sędziego Głównego.

PROTESTY
1. Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po zamknięciu mety.
2. Zgłoszenie protestu wymaga wpłacenia kaucji 100 zł
3. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator zapewnia szatnie oraz poczęstunek dla uczestników biegu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczeń lub skradzione podczas imprezy.
5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
7. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów.

Szczegółowych informacji dotyczących zawodów udziela Dariusz Mieczyński, tel. 509 199 077, email: zgora.nszzfipw@gmail.com