F-26/2011 Warszawa, dnia 15.06.2011 r.

STANOWISKO FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH WS. ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY EMERYTALNEJ

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zajmuje następujące stanowisko w sprawie założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych:

  1. System emerytalny służb mundurowych ma charakter zaopatrzeniowy.
  2. Zachowane zostają uprawnienia emerytalne dla wszystkich funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Więziennej oraz żołnierzy będących obecnie w służbie.
  3. Zachowane zostaje uprawnienie do łączenia emerytury i renty oraz odrębny system orzecznictwa dla funkcjonariuszy i żołnierzy będących w służbie.
  4. Nowy system orzecznictwa obejmie wyłącznie wszystkich, którzy podejmą służbę po wejściu w życie nowej ustawy emerytalnej.
  5. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych dopuszcza możliwość wydłużenia w nowym systemie stażu służby uprawniającego do minimalnych uprawnień emerytalnych do 25 lat bez określenia wieku. Możliwe jest również określenie minimalnego wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego na poziomie nie wyższym niż 50 lat, z uwzględnieniem szczególnych warunków i charakteru służby, przy zwolnieniu na własną prośbę.
  6. W nowym systemie emerytalnym po 25 latach służby podstawa wymiaru emerytury będzie wynosić co najmniej 55% i wzrastać za każdy kolejny rok służby o 3% aż do 85% podstawy wymiaru. Podstawą wymiaru świadczenia emerytalnego będzie uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku.
  7. Nowa ustawa emerytalna obejmie wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy przyjętych do służby po jej wejściu w życie. Obecnie zatrudnieni funkcjonariusze i żołnierze będą mieli prawo wyboru systemu w dniu złożenia wniosku o przejście na emeryturę.

Federacja ZZSM akceptuje propozycję rządu dotyczącą kontynuacji programu modernizacji służb mundurowych oraz nad zmianami ustaw pragmatycznych w zakresie złagodzenia części przepisów pozbawiających funkcjonariuszy prawa do emerytury i mieszkania oraz wykreślenia zapisu umożliwiającego zwolnienie ze służby z tytułu 30 lat wysługi emerytalnej.