W dniu 27 maja 2019r. w Okunince odbyła się Sprawozdawcza Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy NOSG, która zrzesza 1367 związkowców. Oprócz zgromadzonych delegatów organizacji w konferencji oddziałowej wzięli również udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Dariusz Grządkowski i Dariusz Rubach.

Po uroczystym powitaniu gości Zarządu Oddziałowego oraz delegatów, dokonaliśmy podczas głosowań wyboru prowadzącego konferencję, 2 wiceprzewodniczących, protokolanta oraz przegłosowaliśmy proponowany porządek obrad. Kolejnym etapem Konferencji było sprawozdanie za okres maj 2017 – maj 2019r., które przedstawił  Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Lech Skibicki. Podczas wystąpienia Przewodniczącego ZO NSZZ FSG delegaci  zostali zapoznani z minioną pracą Zarządu Odziałowego wynikającą ze Statutu Związku.

Kol. Dariusz Grządkowski – Wiceprzewodniczący-skarbnik ZO NSZZ FSG przedstawił zebranym  sprawozdanie finansowe dot. wydatkowania i wpływów za miniony okres w związku z realizacją uchwał podejmowanych przez Zarząd Oddziałowy.

Kolejnym etapem Konferencji było wystąpienie Wiceprzewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Doroty Kryczki, jako organu kontrolnego z działalności Zarządu Oddziałowego. Dotychczasowe Zarządzanie Organizacją oraz wydatkowaniem środków finansowych na podstawie uchwał określone zostało jako prawidłowe i zgodne ze Statutem NSZZ FSG.

Podczas swojego wystąpienia, Przewodniczący Zarządu Głównego kol.Marcin Kolasa przedstawił delegatom bieżącą sytuację, omówił działania Zarządu Głównego. W trakcie wystąpienia poruszone również zostały tematy dotyczące: realizowanych i niezrealizowanych postulatów akcji protestacyjnej, rozliczania nadgodzin, dodatków służbowych i funkcyjnych oraz bieżących spraw, które wynikały z zapytań delegatów.

Dziękujemy delegatom i gościom za udział w Oddziałowej Konferencji.