W dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Sekretarzem Stanu w MSW Piotrem Stachańczykiem oraz Zastępcą Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Markiem Borkowskim.

NSZZ FSG reprezentowali: spotkanie_robocze_2014

Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Marcin Kolasa,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Sebastian Dobrowolski,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Lech Skibicki,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Tomasz Deszcz,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Marek Ziniewicz,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Robert Zientarski

   Spotkanie dotyczyło wystąpienia KKW NSZZ FSG do Pani Teresy Piotrowskiej  – Minister Spraw Wewnętrznych oraz spraw mających wpływ na funkcjonowanie Straży Granicznej. W piśmie nr 106/IX/2014 z dnia 24 września 2014 roku KKW NSZZ FSG zawnioskowała o spotkanie w sprawie:

1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, a w szczególności braku w nim proponowanych przez NSZZ FSG nowych zasad podwyższenia dodatku za wysługę powyżej 20 lat służby;

2. projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie;

3. funkcjonowania trzech systemów naliczania emerytury, a w szczególności art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609) w zakresie, w jakim dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r.;

Na wstępie spotkania Piotr Stachańczyk poinformował zebranych, że spotkanie Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz przedstawicieli związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbędzie się w listopadzie br.
W trakcie omawiania poszczególnych punktów z wystąpienia P. Stachańczyk oświadczył, że w MSW prowadzone są pracę nad wprowadzeniem nowych zasad podwyższenia dodatku za wysługę lat. Proponuje się rozwiązanie analogiczne do nowych rozwiązań zaproponowanych w MON. Według tego systemu po 30 latach służby dodatek wynosiłby 30% a po 35 latach służby dodatek za wysługę lat wynosiłby 35% uposażenia zasadniczego. Projekt zmian zostanie przedstawiony do zaopiniowania NSZZ FSG listopadzie br. spotkanie_robocze_2014_1

Przedstawiciele NSZZ FSG poinformowali P. Stachańczyka i przedstawili własny projekt podwyższenia dodatku za wysługę lat, według którego dodatek za wysługę lat wynosiłby po 30 latach służby 35% uposażenia zasadniczego.

P. Stachańczyk nie podziela stanowiska NSZZ FSG w kwestii zwiększenia kwoty równoważnika w zamian za umundurowanie. Kwota zaproponowana w projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie jest adekwatna do zaproponowanych rozwiązań. Przewiduje się, że projekt będzie obowiązywał od  dnia 1 kwietnia 2015.

Przedstawiciele NSZZ FSG podtrzymali stanowisko, że wprowadzenie nowego rodzaju umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej jest zasadne. Jednak nie może być finansowane w zaproponowanej formie. Na ten cel powinny być zabezpieczone dodatkowe środki z budżetu państwa.

W trakcie dyskusji nad projektem rozporządzenia przedstawiciele NSZZ FSG zwrócili uwagę na zagrożenia wynikające z dystrybucji i dostępności umundurowania dla funkcjonariuszy. Według P. Stachańczyka i gen. bryg. M. Borkowskiego nie będzie problemów z dystrybucją i dostępnością. Na wniosek NSZZ FSG P. Stachańczyk zadeklarował, że jeżeli po upływie pół roku od wejścia w życie nowych przepisów mundurowych zostanie przeprowadzona analiza i ocena funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań.

Kolejny punkt spotkania dotyczył istnienia trzech systemów naliczania emerytury, a w szczególności art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w brzmieniu nadanym ustawą z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609) w zakresie, w jakim dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r. Przedstawiciele NSZZ FSG przedstawili przypadki nie wliczania funkcjonariuszom Straży Granicznej do lat emerytury okresów pełnienia służby zasadniczej w wojsku. P. Stachańczyk polecił sporządzenie dwóch niezależnych opinii prawnych w przedmiotowej kwestii i przedstawienia danych o ilości takich przypadków.

Podczas spotkania gen. bryg. SG M. Borkowski potwierdził informację podaną przez mediach, że w Straży Granicznej zmniejszyła się o 31 proc. liczba funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl poinformował P. Stachańczyka o przypadkach tzw. podwieszeń funkcjonariuszy i zajmowania etatów niezgodnych z posiadanym stopniem. P. Stachańczyk podzielił pogląd, że jest to złe rozwiązanie i należy dążyć do jego unormowania. Strona służbowa została zobowiązana do dokonania analizy potrzeb w tym zakresie i przedstawiania sposobu rozwiązania przedmiotowej kwestii.

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG
Marcin Kolasa