spotkanie_kgsg1 W dniu 11 lipca 2014 roku o godz. 12:35 w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Komendanta Głównego SG z przedstawicielami NSZZ FSG . Omówiono pytania do Komendanta Głównego, które zostały wysłane w piśmie KKW NSZZ FSG/73/IX/2014 z dnia 4 lipca 2014. Odpowiedzi zostały wysłane przez KG SG do NSZZ FSG 11 lipca 2014 roku

Duża część odpowiedzi utrzymana jest w podobnej formie, jak odpowiedź na pytanie NSZZ FSG nr 9 dotyczące wprowadzenia przejrzystej ścieżki kariery zawodowej w Straży Granicznej

Fragment odpowiedzi           „(…)Przejawianie własnej inicjatywy w zakresie rozwoju zawodowego, jak również planowanie własnej ścieżki kariery zwiększa szanse na osiągnięcie zaplanowanego celu. Uwzględniając powyższe należy podkreślić, iż udostępniając kolejne szczeble szkoleń, form doskonalenia zawodowego, awansu w ramach korpusów i stopni służbowych oraz hierarchii szczebli struktur służbowych, Straż Graniczna każdemu funkcjonariuszowi stwarza możliwości aktywnego uczestniczenia we współtworzeniu własnej kariery zawodowej oraz współistnienia w ramach formacji, bez potrzeby określania w tym celu znormalizowanych zasad..(…)”

Komendant Główny SG w trakcie spotkania odniósł się do pytania dot. projektu rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia, że na chwilę obecną nie jest znana data wejścia w życie tego dokumentu. Sierpień i wrzesień br. są mało realne na wejście w życie. W kwestii największej reorganizacji jaka dotknie Morski Oddział SG, Komendant Główny SG 14 lipca będzie na odprawie w Morskim Oddziale SG.

W odprawie będzie uczestniczył także Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy MOSG. Zgodnie z propozycją Komendy Głównej SG dotyczącą reorganizacji Morskiego Oddziału SG, która została zaakceptowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, strona służbowa
ułatwi ewentualne przenoszenie się funkcjonariuszy z reorganizowanych jednostek do jednostek SG realizujących zadania na zewnętrznej granicy UE lub innych służb mundurowych. Reorganizacja w dużej części dotknie kadrę kierowniczą.spotkanie_kgsg

Poniżej pytania NSZZ FSG i odpowiedzi KG SG

„1. Jaki jest powód, że funkcjonariusze – przewodnicy psów służbowych przebywający na szkoleniu w OSS w Lubaniu nie otrzymują dodatku za opiekę nad psem służbowym pomimo wykonywania identycznych czynności związanych z psem jak w placówce?”

Zgodnie z § 5a rozporządzenia MSWiA z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 74 poz. 685 z późn. zm.), funkcjonariuszowi SG sprawującemu opiekę nad psem służbowym w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za okres uczestnictwa psa służbowego w kursie doskonaląco-atestacyjnym albo innym szkoleniu.
Podstawą przyznania dodatkowego wynagrodzenia za opiekę nad psem jest zlecenie na piśmie przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przewodnikowi, na okres jednego roku, opieki nad psem służbowym. Warto zaznaczyć, iż wysokość dodatkowego wynagrodzenia ustala dla funkcjonariuszy SG pełniących służbę w oddziałach SG i ośrodkach szkolenia – kierownik danej jednostki organizacyjnej SG lub upoważniona przez niego osoba.
Wobec powyższego, zlecenie powyższych czynności funkcjonariuszowi SG odbywającemu szkolenie specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej nie jest możliwie jedynie w przypadku udziału w szkoleniu wraz z nowo zakupionym psem służbowym. Powyższe związane jest z tym, iż nowo zakupiony pies w trakcie szkolenia znajduje się w ewidencji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG.

Brak jest zatem podstaw zlecenia przez Komendanta Ośrodka Szkolenia SG, jak również przez kierownika macierzystej jednostki organizacyjnej, dodatkowych czynności w postaci opieki nad psem, funkcjonariuszowi SG odbywającemu szkolenie.

„2. W związku z kilkukrotnymi zapewnieniami ze strony Pana Komendanta, że wprowadzenie I kategorii nowych placówek spowoduje pewne gratyfikacje finansowe dla funkcjonariuszy realizujących zadania na szczeblu wykonawczym, czy sa prowadzone działania w tym zakresie, jeśli tak to jakie?”

Decyzją nr 66 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektów decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz projektu decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przeznaczania na nagrody uznaniowe środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy Straży Granicznej (zmienioną decyzją nr 78 z dnia 2 kwietnia 2014 roku i decyzją Nr 113 z dnia 23 maja 2014 roku) został powołany zespół, który m.in. miał wypracować mechanizm naliczania limitu wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe dla funkcjonariuszy w związku z projektowaną zmianą rozporządzenia płacowego.
W dniu 24 czerwca 2014 roku zostało zaakceptowane sprawozdanie z prac przedmiotowego zespołu, w którym m.in. została przedstawiona propozycja zwiększenia nakładów finansowych dla placówek Straży Granicznej, spełniających kryteria do zakwalifikowania ich jako placówek SG I kategorii w myśl projektowanych uregulowań prawnych w przedmiotowym zakresie. Tym samym, w chwili wejścia w życie ww. decyzji w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, zostaną zaangażowane środki finansowe na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tych placówkach na łączną kwotę około 1.200 tys. zł w skali roku.

„3. Projekt zmian w przepisach o zaopatrzeniu mundurowym funkcjonariuszy Straży Granicznej nie przewiduje żadnej rekompensaty w przypadku braku zabezpieczenia w sorty mundurowe zgodnie z czasookresem ich użytkowania, przewiduje jedynie przepadek punktów, jeżeli funkcjonariusz nie pobierze umundurowania we właściwym czasie. Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazuje, że winę ponosiła strona służbowa, która nie była w stanie zrealizować istniejących potrzeb, dlatego też wnosimy o uzupełnienia projektu w zapisy, które taką rekompensatę by przewidywały.”

Przepisy ustawy o Straży Granicznej odnoszące się do umundurowania nie przewidują rekompensaty, o której mowa w piśmie.
Funkcjonariusze SG otrzymują bezpłatnie umundurowanie. Istnieją dwie formy realizacji wyposażenia w umundurowanie: wydanie w naturze oraz wypłata równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, które nie zostało wydane w naturze. Wyposażanie funkcjonariuszy w umundurowanie poprzez wypłatę równoważnika jest realizowane na bieżąco w stosunku do wszystkich uprawnionych funkcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie zaznaczam, że wszystkie należności kolejnego wyposażenia realizowane są właśnie poprzez wypłatę równoważnika. Każdorazowo, priorytetem w zaopatrzeniu w umundurowane jest wyposażenie w pierwszej kolejności funkcjonariuszy przyjmowanych do służby.
Jednocześnie informuję, że zostały opracowane nowe projekty aktów prawnych – rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych:    w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. W związku z faktem, iż nastąpiły w przedmiotowym zakresie dość duże zmiany w stosunku do poprzednich projektów, proponuję wnikliwe ich przeanalizowanie i przekazanie ewentualnych uwag z uwzględnieniem procedur określonych w decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej. Projekty o których mowa zostaną przekazane do uzgodnień, w tym do organizacji związkowej, ok. 16 lipca br.

„4. W ustawie o L4, jak również w obowiązujących rozporządzeniach, brak jest definicji wypadku w drodze do służby oraz powrotu ze służby. Proszę o spowodowanie przygotowania przez Biuro Prawne Komendy Głównej Straży Granicznej wykładni w tym zakresie. Przyczyni się to do ujednolicenia stosowania tych przepisów w całej Straży Granicznej.”

Zgodnie z art. 125b. ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm.) w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim – obejmującym okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby – funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia. Jednocześnie, zarówno w samej ustawie o Straży Granicznej, jak i w:
ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2013 r. poz. 667);
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. 2014 r. poz. 616)
brak jest definicji legalnej pojęcia „wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby”.
Wskazany powyżej art. 125b. ustawy o Straży Granicznej został wprowadzony do obowiązującego systemu prawnego na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 502). Jak wynika z treści uzasadnienia do projektu cyt. ustawy (druk sejmowy nr 1497) zakładała ona „zmianę zasady ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej (…) należnego w okresie choroby zbliżoną do zasad w systemie powszechnym”. Natomiast zgodnie z brzmieniem pkt. III cyt. uzasadnienia „Zasady wynagradzania pracowników w systemie powszechnym w okresie czasowej niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy (w czasie zwolnienia lekarskiego) regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.).
Jak wynika z treści art. 3 pkt 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uznaje się zdarzenie, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego uznane za wypadek na zasadach określonych w poszczególnych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1440).
Zgodnie z brzmieniem art. 57b. ust 1 i 2 cyt. ustawy. „Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
1)  innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
2)  zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
3)  zwykłego spożywania posiłków;
4)  odbywania nauki lub studiów.”
Co prawda w samym art. 125b. ustawy o Straży Granicznej brak jest prostego odesłania do wskazanego powyżej art. 57b. ust 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tym niemniej wobec celu przyświecającego ustawodawcy podczas redakcji cyt. przepisu ustawy o Straży Granicznej – tj. wprowadzenia zasady ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy SG należnego w okresie choroby zbliżonej do zasady obowiązującej w systemie powszechnym – można uznać, iż definicja legalna „wypadku w drodze do pracy lub z pracy”, znajdująca się w przywołanym przepisie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może mieć odpowiednie zastosowanie w zakresie ustalania, czy dane zdarzenie powinno być zakwalifikowane jako „wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby”.
Należy nadto zauważyć, iż możliwość odpowiedniego zastosowania (per analogiam) art. 57b. ust 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do zdarzeń losowych (wypadków), których ustnikami są funkcjonariusze służb mundurowych, jest uznawana również przez judykaturę (por. uzasadnienia orzeczeń Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych: wyrok z dnia 11 grudnia 2007 roku, sygn. akt I UK 81/2007 i wyrok z dnia 23 marca 2010 roku, sygn. akt II UK 267/2009).

„5. Czy w 2015 roku planowane są w budżecie Straży Granicznej środki na waloryzację uposażeń funkcjonariuszy SG oraz czy Straż Graniczna występowała do MSW o zwiększenie budżetu na ten cel?”

Na obecnym etapie projektu budżetu państwa na 2015 rok Straż Graniczna nie otrzymała informacji na temat wielkości limitów finansowych na funkcjonowanie naszej formacji w 2015 roku. Tym samym brak jest wiedzy czy limit finansowy będzie obejmował ewentualną waloryzację uposażeń funkcjonariuszy. Jednocześnie należy wskazać, iż w założeniach do projektu budżetu państwa na 2015 rok przyjętych przez Radę Ministrów – analogicznie jak w latach ubiegłych – pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w podsektorze rządowym i ubezpieczeń społecznych.

„6. Czy trwają w Komendzie Głównej Straży Granicznej prace nad zmianami ustawy Straży Granicznej w sprawie „podwójnego karania” funkcjonariuszy Straży Granicznej za popełnione wykroczenia oraz zmianami innych zapisów w ustawie?”

W Straży Granicznej nie prowadzi się prac związanych z nowelizacją ustawy o Straży Granicznej, dotyczących nowelizacji art. 134, który stanowi o odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza SG. W Komendzie Głównej Straży Granicznej zostały przygotowane opisowe propozycje zmian w ustawach dotyczących funkcjonowania Straży Granicznej (m.in. ustawy o Straży Granicznej), które zostały przekazane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Piotra Stachańczyka do akceptacji celem przygotowania przez Komendę Główną Straży Granicznej odpowiednich przepisów prawnych.

„7. Jakie jest stanowisko Pana Komendanta w sprawie udziału funkcjonariuszy Straży Granicznej w międzynarodowych operacjach wsparcia organizowanych przez Agencję Frontex? Dlaczego pisma z zapotrzebowaniem na tego rodzaju misje nie są szeroko udostępniane funkcjonariuszom do zapoznania? Jak również dotyczy to różnego rodzaju szkoleń (np. j. obce. komputerowe, specjalistyczne itp.).”

Udział SG w misjach koordynowanych przez Agencję Frontex jest ważnym elementem współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Straż Graniczną, który promuje formację na arenie międzynarodowej i pozwala funkcjonariuszom SG na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.
Zakres zaangażowania Straży Granicznej w misje wsparcia koordynowane przez Agencję Frontex jest uzgadniany w każdym roku pomiędzy BWM KGSG, a Frontexem podczas tzw. Dorocznych Rozmów Dwustronnych. SG otrzymuje wtedy od Agencji Frontex informację, jakie są oczekiwania FX w stosunku do Polski. FX informuje, ilu funkcjonariuszy SG będzie potrzebnych podczas operacji w kolejnym roku oraz podaje wymagane specjalności zgodne z profilami określonymi przez Agencję. Oczekiwania te są konfrontowane z możliwościami, jakie posiada SG. BWM KGSG wystosowuje korespondencję w tych sprawach do komendantów jednostek organizacyjnych SG oraz dyrektorów zarządów i biur KGSG, od których zależy sposób i tryb dystrybucji tych pism wśród podległych im funkcjonariuszy.
Jednocześnie należy pamiętać, że do działań operacyjnych FX mogą być delegowani tylko funkcjonariusze SG, którzy należą do puli EBGT (European Border Guard Teams). Skład tej puli określa Decyzja nr 28 Komendanta Głównego SG z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie krajowej rezerwy ekspertów. Obecnie pula liczy 185 funkcjonariuszy, co na tle innych państw członkowskich jest dość wysoką liczbą.
Do puli są wpisani funkcjonariusze zgłoszeni przez komendantów/dyrektorów, spełniający kryteria określone przez FX dla poszczególnych profili. Funkcjonariusze ci, przed wpisaniem do Decyzji KGSG, muszą przejść egzaminy językowe organizowane przez Biuro Kadr i Szkolenia KGSG we współpracy z ośrodkami szkolenia SG. Nowelizacja Decyzji (oznaczająca możliwość wypisania funkcjonariusza z puli, zmianę jego profilu specjalnościowego lub dopisanie funkcjonariusza do puli) odbywa się średnio raz w roku. Kwestię tę koordynuje BWM kierując do komendantów/dyrektorów stosowną korespondencję.
Ponadto, pracownicy i funkcjonariusze Krajowego Punktu Kontaktowego FX (tzw. NFPOC) zlokalizowanego w BWM KGSG na bieżąco informują dzwoniących lub piszących e-maile funkcjonariuszy o tym, kiedy planowany jest kolejny nabór do puli oraz wyjaśniają kwestie proceduralne. Wykazują przy tym pełną otwartość i życzliwość.
Podkreślenia    wymaga jednak, że decyzja o wyznaczeniu funkcjonariusza do egzaminu językowego i    wpisania go do puli, wymaga zgody właściwego przełożonego. Dystrybucja korespondencji wysyłanej przez BWM pozostaje w gestii kierowników oddziałów/komórek merytorycznych.
Fakt udostępniania funkcjonariuszom SG informacji dotyczących innego rodzaju szkoleń (np. j. obce, komputerowe czy specjalistyczne) wynika ze stosownych zapisów zarządzenia nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10,    poz.47, z późn. zm.)    odnoszących się do kwestii organizacji doskonalenia centralnego    realizowanego    na podstawie rocznego harmonogramu doskonalenia centralnego. Wskazany harmonogram opracowywany jest przez ośrodki szkolenia przy uwzględnieniu potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych SG. Należy ponadto wskazać, iż harmonogram wraz z przydzielonymi limitami miejsc przesyłany jest do kierowników jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KGSG, w gestii których jest zapoznanie podległych funkcjonariuszy z ofertą szkoleń. Dodatkowo każdy funkcjonariusz ma możliwość zapoznania się z harmonogramem doskonalenia centralnego prowadzonego przez dany ośrodek szkolenia SG poprzez stronę intranetową poszczególnych ośrodków szkolenia SG.
Ponadto należy zaznaczyć, iż za kierowanie funkcjonariuszy SG na szkolenie odpowiedzialni są właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KGSG, a skierowanie na dane szkolenie powinno być uzależnione od konieczności uzyskania, uzupełnienia bądź podwyższenia przez danego funkcjonariusza kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.

„8. Czy przewidywane są zmiany w systemie rekrutacji oraz kryteria naboru dla kandydatów na kurs oficerski?”

Obecnie procedowane są w Biurze Kadr i Szkolenia KGSG prace mające na celu dokonanie zmian obowiązującego zarządzenia nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz.47 z późn. zm.).
W ramach podejmowanych działań m.in. poruszone będą kwestie dotyczące przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.
Zgodnie z obowiązującą procedurą projekt zostanie przesłany do konsultacji w ramach arkusza uzgodnień do jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KGSG oraz NSZZ FSG.

„9. Czy trwają, bądź też planowane są prace nad opracowaniem jednolitej, czytelnej przejrzystej ścieżki kariery zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej? O powstanie takiego dokumentu wielokrotnie występował NSZZ FSG.”

W Komendzie Głównej Straży Granicznej na przełomie lat 2006-2007 prowadzono prace zmierzające miedzy innymi do opracowania systemu awansów w ramach tworzenia ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza Straży Granicznej. W wyniku tych prac powstał roboczy dokument zatytułowany „Założenia ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza Straży Granicznej”. Przewidywano, że założenia zawarte w tym dokumencie, po przeprowadzeniu konsultacji w ramach Straży Granicznej i ich akceptacji przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, będą sukcesywnie wdrażane w życie. Nie mniej jednak wynik tych prac nie został odzwierciedlony w formie wydania oficjalnego (w omawianym zakresie) dokumentu (aktu prawnego: wytyczne, decyzja).
Obecnie polityka awansowa wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej realizowana jest w oparciu o obowiązujące w tej mierze przepisy prawne z zakresu mianowań, kwalifikacji, opiniowania służbowego, szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także systemu uposażeń. Podkreślenia wymaga fakt, że skuteczna realizacja polityki awansowej pozostaje w ścisłym powiązaniu z wielkością nakładów finansowych przeznaczanych przez Państwo na funkcjonowanie Straży Granicznej. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie doświadczenia w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy SG daje podstawę do możliwości awansowania ich w ramach formacji. Przejawianie własnej inicjatywy w zakresie rozwoju zawodowego, jak również planowanie własnej ścieżki kariery zwiększa szanse na osiągnięcie zaplanowanego celu. Uwzględniając powyższe należy podkreślić, iż udostępniając kolejne szczeble szkoleń, form doskonalenia zawodowego, awansu w ramach korpusów i stopni służbowych oraz hierarchii szczebli struktur służbowych, Straż Graniczna każdemu funkcjonariuszowi stwarza możliwości aktywnego uczestniczenia we współtworzeniu własnej kariery zawodowej oraz współistnienia w ramach formacji, bez potrzeby określania w tym celu znormalizowanych zasad.

„10. Czy przewidywane jest dalsze ucywilnianie stanowisk funkcjonariuszy Straży Granicznej pionu logistycznego lub innych?”

Tak, w miarę bieżących potrzeb i możliwości wynikających z fluktuacji kadr.

„11. Czy planowane są dalsze zmiany organizacyjne w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej? Jeżeli tak, to jakich placówek miałyby one dotyczyć, w jakim zakresie w jakich terminach oraz co z funkcjonariuszami z tych placówek?”

Procedowane w ostatnim okresie zmiany struktury organizacyjno-etatowej Nadodrzańskiego Oddziału SG dotyczyły:
1)  utworzenia w Placówce SG w Świecku Zespołu do spraw Wspólnej Placówki z siedzibą w Świecku;
2)  utworzenia w Placówce SG w Zgorzelcu Zespołu do spraw Wspólnej Placówki z siedzibą w Ludwigsdorfie (zmiany wejdą w życie z dniem 01 sierpnia 2014 r. – zarządzenie nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej);
3)  zmiany nazwy Placówki SG kategorii II w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na Placówkę SG kategorii II w Gorzowie Wielkopolskim
(zmiana wynikająca z planowanego oddania obiektu do użytku w miejscowości Gorzów Wielkopolski wejdzie w życie z dniem 01 listopada 2014 r. – zarządzenie nr 72 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej).
Ponadto w roboczych uzgodnieniach w KGSG znajduje się wniosek Komendanta Nadodrzańskiego OSG w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w Placówce SG kat. II we Wrocławiu – Strachowicach, który obejmuje:
w Zespole Konwojowo-Ochronnym utworzenie dodatkowo 2 stanowisk „Asystent” oraz 3 „Kontroler”,  w Zespole do spraw Obsługi utworzenie 1 stanowiska „Asystent”, – w Zespole Nadzoru nad Kontrolą Bezpieczeństwa likwidację 3 stanowisk „Asystent” oraz 3 „Kontroler”.
Wnioskowany termin wprowadzenia ww. zmian – 01 września 2014 roku.
Z powyżej prezentowanych zmian struktury organizacyjno-etatowej Placówek Straży Granicznej Nadodrzańskiego Oddziału SG wynika, iż stan osobowy granicznych jednostek organizacyjnych tego Oddziału nie ulegnie zmianie.

„12. Czy została wyjaśniona z Panem Dyrektorem Gawędą sprawa bieżącej weryfikacji oświadczeń majątkowych (temat ten był przedmiotem rozmów przedstawicieli KKW NSZZ FSG z Panem Komendantem podczas posiedzenia KKW NSZZ FSG w dniu 18 lutego 2014 r.)?”

Sprawę przedstawił Dyrektor Gawęda.

„13. W związku z wejściem w życie wytycznych w sprawie stosowania przepisów dotyczących L4 wnosimy o zawarcie w nich określenia związku choroby, na którą zapadł funkcjonariusz Straży Granicznej z pełnioną przez niego służbą.”

Postulat zawarty w pytaniu wykracza poza zakres możliwy do regulacji w akcie wewnętrznym Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Zgodnie z postanowieniami art. 30 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616), w razie ujawnienia u funkcjonariusza choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, kierownik jednostki organizacyjnej skieruje funkcjonariusza do właściwej komisji lekarskiej z urzędu lub na jego wniosek.
Natomiast w art. 32 ust. 2 pkt 1 przytoczonej ustawy została zawarta delegacja dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia określony został wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu, z uwzględnieniem ich związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami każdej ze służb.
Tym samym wymieniony powyżej akt prawny w randze rozporządzenia jest jedynym, którym mogą być regulowane sprawy ustalania związku pozostawania choroby w związku ze służbą w danej formacji.
Pragnę poinformować, iż opracowany w Biurze Kadr i Szkolenia KGSG projekt decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim przewiduje (w § 11), iż w przypadku gdy z dokumentacji zebranej w toku kontroli formalnej będzie wynikać, że funkcjonariuszowi za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim może
przysługiwać prawo do 100 % uposażenia, komórka kadrowa przekaże do jednostki organizacyjnej albo komórki organizacyjnej właściwej w zakresie potwierdzenia w formie orzeczenia albo decyzji (m.in. właściwa komisja lekarska), okoliczności uzasadniających to prawo.

„14. Czy w przypadku uznania związku choroby ze służbą zwrot dokonanego 20 % potrącenia z uposażenia z tytułu przebywania funkcjonariusza Straż Granicznej na zwolnieniu lekarskim naliczany będzie z ustawowymi odsetkami od dnia potrącenia i czy będzie w tej sprawie wydana decyzja?”

W przypadku uznania związku choroby ze służbą, przewiduje się, że zwrot dokonanego 20 % potrącenia z uposażenia z tytułu przebywania funkcjonariusza Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim, naliczany będzie bez uwzględnienia ustawowych odsetek od dnia potrącenia. Przewiduje się również, iż w przedmiotowej sprawie nie będzie wydawana decyzja.Uczestnicy spotkania:
Komendant Główny SG gen.dyw. SG Dominik Tracz
Z-ca Komendanta Głównego SG gen.bryg. SG Marek Borkowski

Przewodniczący KKW NSZZ FSG – Mariusz Tyl
Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG – Robert Lis – Nadwiślański OSG
Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NOOSG Tomasz Stefaniak – Nadodrzański OSG
Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy WMOSG – Piotr Szejn – Warmińsko-Mazurski OSG
Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy MOSG Maciej Węsierski – Morski OSG
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Robert Zientarski – Morski OSG
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Kryspin Żytkowicz – Śląsko-Małopolski OSG

 

źródło http://www.nszzfsg.pl/