Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r. Wyższa płaca minimalna i zamrożenie płac w budżetówce – to plany rządu na przyszły rok.minister_sienkiewicz

(…) Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015.Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne to: realny wzrost PKB– o 3,8 proc. (wobec 3,3 proc. w tym roku), inflacja konsumpcyjna – 2,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 4,7 proc.; nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,1 proc. Rząd zakłada też, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,7 proc. (do 9725,5 tys. etatów); a stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do – 12,2 proc. – wynika z komunikatu CIR. Rząd proponuje też, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosiło 1 750 zł. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. (obecnie pensja minimalna to 1 680 zł).

Kwota ta stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r. Nadal zamrożony będzie za to fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych. Z tej regulacji zostaną wyłączone wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w tempie nominalnym 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc. Planowane zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej to 543 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2014 r.).(…) źródło: premier.gov.pl