W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Projekt jest efektem podpisanego Porozumienia zawartego pomiędzy ministrem i stroną związkową w dniu 8 listopada 2018 r. Strona związkowa oczekuje, że przedstawiony projekt będzie uwzględniał wszystkie uwagi zgłoszone w kolejnych turach rozmów poświęconych realizacji Porozumienia oraz przedstawione stanowisko w kwestii wprowadzenia od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji oraz rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat uprawniających do nabycia emerytury policyjnej.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r32672957,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html