NSZZ FSG otrzymał projekt ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęty przez Radę Ministrów z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag do w/w projektu.
projekt-ustawy-budzetowej-na-2013-wraz-z-zalacznikami .pdf
Plik projektu ustawy budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami do pobrania Dokument składa się z 892 stron

strona 65 z 892
…. W rezerwach celowych na wydatki majątkowe (poza wymienionymi na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) zaplanowano kwotę 1.059.979 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 582.610 tys. zł, infrastrukturę drogową i portową – 165.900 tys. zł, Program dla Odry – 2006 – 71.584 tys. zł, modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – 148.800 tys. zł, budowę i modernizację przejść granicznych – 22.785 tys. zł …

Uzasadnienie
Rozdział V – Wydatki budżetu państwa w 2013
1. Wydatki budżetu państwa
2. Grupy wydatków
3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

strona 81 z 892
… Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2013 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2012 (bez rezerw celowych), wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:
1) rozdysponowania rezerw z roku 2012 oraz ich skutków przechodzących (w tym z tytułu podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy Policji),
2) zaplanowania skutków podwyżek funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej, a także utworzenia nowych rezerw celowych,
3) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrody rocznej,
4) zwiększenia wynagrodzeń z tytułu nowych zadań,
5) zwiększenia wynagrodzeń z tytułu wzrostu podstawy wynagrodzenia o 9,35% dla sędziów, prokuratorów i asesorów,
6) zwiększenie funduszu uposażeń żołnierzy zawodowych wynikające z przesunięcia limitu stanów średniookresowych 650 kandydatów na żołnierzy zawodowych (finansowanych z grupy świadczeń) do limitu stanów średniookresowych żołnierzy zawodowych,
7) skutki przechodzące podwyższenia od 1 lipca 2012 r. uposażeń żołnierzy zawodowych,
8) zmniejszenia funduszu wynagrodzeń wynikające z tytułu: – zakończenia Programu „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”,
– zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w Województwie Małopolskim związane z urealnieniem poziomu zatrudnienia w Inspekcji Sanitarnej Województwa Małopolskiego.
Kwoty bazowe dla poszczególnych grup pracowników zostały określone w art. 13 projektu ustawy budżetowej na rok 2013. (czytaj poniżej)

Zostały także skierowane do konsultacji dwa projekty dotyczące funkcjonariusz Straży Granicznej:

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (termin zgłaszania uwag – do dnia 14 września 2012 r. ) Projekt_uzgodnienia_uposazenia_fsg .pdf

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (termin zgłaszania uwag – do dnia 14 września 2012 r.) Projekt_uzgodnienia_kwota_bazowa .pdf