Nowa wersja projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, normującego podwyżki funkcjonariuszy SG (wzrost mnożnika dodatku za stopień).

W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę przyznawania dodatków funkcyjnych i dodatków służbowych wzorem rozwiązań obowiązujących w policji. Zmiana techniczna polegać będzie na określeniu, iż dodatek funkcyjny i służbowy przyznawany będzie kwotowo (na dotychczas ustalonym poziomie tj. dla dodatku funkcyjnego: w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż: 60% podstawy naliczenia tego dodatku – na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, 65% podstawy naliczenia tego dodatku – na stanowisku służbowym komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, dyrektora i zastępcy dyrektora oraz 70% podstawy naliczenia tego dodatku – na pozostałych stanowiskach służbowych; natomiast dla dodatku służbowego również niezmiennie w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż 50% podstawy naliczenia). Powyższe pozwoli na wzrost uposażeń w jednakowej wysokości dla funkcjonariuszy objętych podwyżką, poprzez wykluczenie skutku finansowego na dodatkach funkcyjnych i dodatkach służbowych, które w chwili obecnej są relacjonowane do sumy uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień SG. Ponadto projektowane rozwiązanie pozwoli na usprawnienie prac służb kadrowych i finansowych przy przyznawaniu i wypłacie przedmiotowych dodatków.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia spowoduje, że zmianie ulega dodatek za stopień, dla każdego stopnia (poza szeregowy i starszy szeregowy – kursanci) wzrost mnożnika o 0,134, co daje kwotę 204,10 zł albo 204,20 zł (wynika z zaokrągleń do pełnych 10 groszy). Jednocześnie aby każdy funkcjonariusz otrzymał podwyżkę w takiej samej wysokości zaproponowano techniczną zmianę przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego, tj. wyrażania jego wartości w stawce kwotowej a nie jak to dotychczas jest w stawce procentowej – bez przedmiotowej zmiany nie byłoby możliwości przydzielenia wszystkim funkcjonariuszom podwyżki w jednakowej wysokości ze względu na skutek finansowy wynikający z automatycznego wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego. Projektowane rozwiązanie powoduje, że dodatek funkcyjny albo dodatek służbowy będzie przyznawany np. 1000 zł a nie jak dotychczas 20%.

Projekt rozporządzenia płacowego SG – podwyżki_12_01_2016.pdf

Powyższy projekt jest konsekwencją ustaleń jakie zapadły w dniu 30 grudnia 2015 podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Panem Mariuszem Błaszczakiem – ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Marcin KOLASA