Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

Czytaj całość Projekt Rozporządzenia MSWiA .pdf

UZASADNIENIE
Przepis art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia
świadczeń socjalnych
i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonując upoważnienie ustawowe wydał
rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych
przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr
99, poz. 903 z późn. zm.).
Z uwagi na potrzebę ujednolicenia unormowań prawnych funkcjonujących w służbach
mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji, w zakresie warunków
przyznawania, realizacji oraz terminów wypłaty funkcjonariuszom dopłaty do wypoczynku
przygotowano projekt nowelizacji wymienionego rozporządzenia. Proponowane rozwiązania
oparte są na regulujących tę materię, w odniesieniu do policjantów, postanowieniach
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom
oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236, z późn. zm.).
Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 rozporządzenia, zakładające spełnienie
świadczenia nie później niż do dnia 31 marca następnego roku zastąpiono unormowaniem
zobowiązującym do wypłaty dopłaty do wypoczynku „(…) w terminie 30 dni od dnia
złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o przyznanie świadczenia.”.
Ponadto modyfikacji poddano unormowania określające warunki, od których
spełnienia uzależniona jest wypłata świadczenia. W przyjętym rozwiązaniu proponuje się,
aby wniosek można było złożyć nie wcześniej niż po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za
korzystanie przez funkcjonariusza lub uprawnionych członków jego rodziny z wczasów, jak
również na 30 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zwolnieniem ze służby, albo
upływem danego roku kalendarzowego, jeżeli nie zaistniały wymienione powyżej
okoliczności.
Jednocześnie pozostawiono niezmienione zobowiązanie do dołączania do wniosku
o przyznanie świadczenia kopii dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do
szkoły lub odbywanie studiów, jeżeli wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat.
Warunek ten jest konsekwencją normy, zawartej w art. 81 ustawy z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej, dookreślającej dzieci funkcjonariusza również uwzględniane
przy wymiarze dopłaty do wypoczynku.
Ponadto, podobnie jak w przepisach dotychczasowych, przewidziano wzór wniosku
o wypłatę dopłaty do wypoczynku, który określono w załączniku do projektowanego
rozporządzenia. W stosunku do obecnie obowiązującego, nowy wzór skorygowano jedynie
pod względem redakcyjnym.
W § 2 projektowanego aktu prawnego określono przepis przejściowy normujący
sytuację osób, które złożyły wniosek o dopłatę do wypoczynku przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, przewidując zastosowanie wobec tych osób dotychczasowych
przepisów.
W § 3 rozporządzenia zawarto przepis dotyczący terminu wejścia w życie niniejszej
regulacji – tj. 1 stycznia 2012 r., z którym funkcjonariusze nabywają prawo do nowego,
corocznego urlopu wypoczynkowego.
Materia projektowanego rozporządzenia nie jest objęta zakresem prawa Unii
Europejskiej.
Niniejszy akt prawny nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn.
zm.), w związku z powyższym nie podlega procedurze notyfikacji.
Projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych obejmujących projekty
rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji.