Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt_-_uzgodnienia_strona_1 Projekt_-_uzgodnienia_strona_2 Projekt_-_uzgodnienia_strona_3

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia
funkcjonariuszy Straży Granicznej został opracowany w związku z zapowiadanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wzrostem uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, planowanym
od dnia 1 stycznia 2016 r.Ponadto, w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok została ujęta kwota umożliwiająca podwyższenie uposażeń w Straży Granicznej o 5%, tj. o 203 zł na 1 etat.
W związku z tym proponuje się, aby przydzielone środki finansowe na sfinansowanie skutku podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przeznaczyć na wzrost składnika uposażenia jakim jest dodatek za stopień Straży Granicznej. Wzrost mnożnika kwoty bazowej dodatku za stopień Straży Granicznej nastąpiłby w jednakowej wysokości (o 0,134) dla stopni służbowych Straży Granicznej z wyłączeniem stopnia szeregowego i starszego szeregowego Straży Granicznej. Tym samym podwyżką nie zostaliby objęci funkcjonariusze zajmujący stanowiska służbowe kursantów, co powoduje, że kwota średniej podwyżki dla pozostałych funkcjonariuszy wzrasta do średniej wysokości 205 zł.

Konsekwencją wskazanych wyżej założeń jest proponowana w niniejszym projekcie zmiana załącznika nr 3 do rozporządzenia, polegająca na wprowadzeniu w tabeli dodatku za stopień Straży granicznej wyższych mnożników kwoty bazowej (§ 1 projektu), tym samym z racji wzrostu mnożników poszczególnych stopni służbowych dodatek za stopień Straży Granicznej ulegnie zwiększeniu o 204,10 zł albo 204,20 zł, co wynika ze względu na zasady wyliczania i zaokrąglania przedmiotowego dodatku.
Jednocześnie celem ujednolicenia zasad przyznawania dodatków funkcyjnych i dodatków służbowych wzorem rozwiązań stosowanych w przepisach policyjnych, w projekcie przewidziano zmianę polegającą na określeniu, iż dodatek funkcyjny i służbowy przyznaje się funkcjonariuszowi kwotowo, na dotychczas ustalonym poziomie (tj. dla dodatku funkcyjnego: w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż: 60% podstawy naliczenia tego dodatku – na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, 65% podstawy naliczenia tego dodatku – na stanowisku służbowym komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, dyrektora i zastępcy dyrektora oraz 70% podstawy 1naliczenia tego dodatku – na pozostałych stanowiskach służbowych; natomiast dla dodatku służbowego również w niezmienionej wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż 50% podstawy naliczenia). Powyższe pozwoli na wzrost uposażeń w jednakowej wysokości dla funkcjonariuszy objętych podwyżką, poprzez wykluczenie skutku finansowego w dodatkach funkcyjnych i dodatkach służbowych, które w chwili obecnej są relacjonowane do sumy uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień Straży Granicznej. Ponadto rozwiązanie to pozwoli na usprawnienie prac służb kadrowych i finansowych przy przyznawaniu i wypłacie przedmiotowych dodatków.

Przepisy przejściowe zawarte w § 2 ust. 1 rozporządzenia stanowią, że rozwiązania przewidziane w projekcie będą miały zastosowanie do ustalania dodatków do uposażenia funkcjonariuszom Straży Granicznej należnych od dnia 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie w § 2 ust. 2 określono ,że dodatki funkcyjne i dodatki służbowe przyznane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem wejścia w życia projektowanej nowelizacji, zostaną uznane za przyznane kwotowo, w dotychczasowej wysokości, a w związku z tym ich wysokość nie będzie podlegała zmianie w wyniku zmiany załącznika nr 3 do rozporządzenia. Ponadto w § 2 w ust. 3 uregulowano sytuację funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w Straży Granicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego projektu, poprzez ustalenie dla tej grupy funkcjonariuszy podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego albo dodatku służbowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie projektowanej nowelizacji. Wobec faktu, iż dodatki: funkcyjny i służbowy są wprost relacjonowane do uposażenia funkcjonariuszy, bowiem podstawę ich naliczenia stanowi suma uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, przedmiotowa propozycja zapisów przejściowych w § 2 ust. 2 i 3 ma na celu zniwelowanie skutku finansowego jaki mógłby powstać w związku z objęciem zmianą naliczenia omawianych dwóch składników uposażenia zarówno względem funkcjonariuszy pozostających w służbie jak i dla tych zwolnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Tym samym regulacja ta pozwoli zachować dotychczas przyznane tym funkcjonariuszom dodatki: funkcyjne i służbowe na niezmienionym poziomie. W przepisie końcowym odnoszącym się do wejścia w życie rozporządzenia przewidziano zastosowanie 14-dniowego terminu vacatio legis. Wdrożenie projektowanych rozwiązań spowoduje powstanie skutków finansowych dla budżetu formacji, które zostały skalkulowane w Ocenie Skutków Regulacji do niniejszego projektu na łączną kwotę 40.592 tys. zł, w tym 37.585 tys. zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz 3.007 tys. zł z przeznaczeniem na pozostałe należności relacjonowane 2do tych uposażeń. Wskazane skutki finansowe zostaną zabezpieczone w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie Straży Granicznej. Zwiększenie wydatków wynikające z wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego zostanie sfinansowana w ramach limitu wydatków ustalonego corocznie dla części 42 Sprawy wewnętrzne bez konieczności ubiegania
się o dodatkowe środki z budżetu państwa. Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt nie zawiera przepisów technicznych i z tego względu nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym.