Przedstawiamy arkusz uzgodnień do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej,

Arkusz_uzg_w_sprawie_uposazenia_zasadniczego.pdf

Przedstawiam stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej: NSZZ FSG wnosi o zmianę § 1. na brzmienie: „Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej ustala się na 3,10.”. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej w proponowanej wysokości chociaż w niewielkim stopniu spowodowałoby urealnienie wysokości uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Pismo_dot_kwoty_bazowej.pdf