W dniach 14-15 czerwca 2018r. w Okunince odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie, w którym uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego Marcin Kolasa.

Podczas posiedzenia omówiono bieżącą działalności zarządu oddziałowego, podjęto stosowne uchwały oraz dokonano analizy zgłoszonych problemów, które mają wpływ na stan pełnienia służby.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa udzielił odpowiedzi na zadawane pytania, przekazał informację o podjętych działaniach i pracach w zakresie realizacji żądań skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Żądania z 12 marca br. dotyczyły:

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Podczas posiedzenia dokonano uroczystego wyróżnienia kol. Mariusz Mackiewicz Medalem Za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.