Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła wykorzystać kampanię wyborczą i zwrócić się do głównych sił politycznych w Polsce z pytaniami na temat przyszłości systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i spraw najważniejszych dla funkcjonariuszy.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca interesy polskich policjantów, strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej zwraca się z wnioskiem o przedstawienie szczegółów programu, jaki Państwa ugrupowania zamierzają realizować w IX Kadencji Parlamentu, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym spraw o kluczowym znaczeniu dla funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin.

Uchwała 3/II/2019 Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 29 sierpnia 2019roku.

Mając na uwadze terminy realizacji zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami reprezentującymi interesy funkcjonariuszy z dnia 8 listopada 2018r., Federacja Związków Zawodowych Służb mundurowych wyraża głębokie zaniepokojenie o dotrzymanie warunków tego Porozumienia. W związku z powyższym Federacja upoważnia Przewodniczącego, aby zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zorganizowanie z jego osobistym udziałem pilnego spotkania z członkami Zespołu odpowiedzialnego za realizację Porozumienia.