W dniu 15 lipca 2020 roku w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432), uczestniczył przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, który reprezentując interes funkcjonariuszy Straży Granicznej i zgłoszone przez nich uwagi zaproponował dokonanie zmian w ustawie o Straży Granicznej w zakresie:

– wprowadzenia świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej ze stażem powyżej 20 lat oraz wzięcia pod uwagę różnic wynikających z obliczenia okresów służby branych pod uwagę do przyznania świadczenia motywacyjnego z wysługą braną pod uwagę przy obliczaniu podstawy emerytalnej, ponieważ funkcjonariusz, który osiągnął wysługę lat uprawniającą do przejścia na emeryturę, a natomiast nie osiągnął jeszcze wystarczającego stażu uprawniającego do przyznania świadczenia motywacyjnego, może przejść na zaopatrzenie emerytalne jako dla niego korzystniejsze.

odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przewodniczący ZG NSZZ FSG negatywnie odniósł się do propozycji wprowadzenia przepisów, których celem jest zwiększenie ,,skuteczności oddziaływania przełożonych w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu dyscypliny służbowej”, w postaci wydłużenia terminu na wymierzenie funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej z 1 do 2 lat i okresu zawieszenia funkcjonariuszy, ponieważ będzie to miało negatywne konsekwencje dla funkcjonariuszy, wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Przewodniczący pozytywnie ocenił uwzględnienie wniosku ZG NSZZ FSG o wprowadzenie prawa funkcjonariuszy do sporządzania z nich notatek, fotokopii lub odpisów w toku postępowania dyscyplinarnego. Zawnioskował
o doprecyzowanie art. 136 bm 1 pkt 3 o możliwość bezpłatnego wydania nieodpłatnej kopii dokumentów z akt sprawy.

Kolejny punkt wystąpienia przewodniczącego ZG NSZZ FSG dotyczył przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy w zakresie realizacjiwyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 7/15.

Projekt ustawy przewiduje zastosowanie przepisów w nowym brzmieniu do niezakończonych postępowań w przedmiocie ustalenia i wypłaty ekwiwalentu, jak również do postępowań już zakończonych, przy czym przeliczenie obejmować ma jedynie okres po dn.
6 listopada 2018 r., czyli po dniu publikacji wspomnianego wyroku. Przewodniczący przypomniał, że w powyższej sprawie Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego – sygn. U 3/19.

W udzielonej odpowiedzi, wiceminister Wąsik negatywnie odniósł się do propozycji objęcie funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających 20 lat stażu proponowanym dodatkiem motywacyjnym. Stwierdził, że na ten dodatek ,,trzeba zapracować” i ma być to ,,ukoronowanie służby”, wprowadzone po 25 latach służby. Dodał, że w tym zakresie opracowano skutki finansowe, a propozycja objęcia funkcjonariuszy z 20 letnim stażem wiązałaby się z wydłużeniem prac nad ustawą.

Propozycja w zakresie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, według wiceministra jest rozszerzeniem ,,wyroku TK na lata zaszłe” i nie ma podstawy prawnej. Wiceminister stwierdził, że ustawa będzie w ciągu 10 lat kosztowała 500 ml złotych i ,,to jest właśnie wynik ekwiwalentu za zaległe urlopy. To jest główny czynnik budujący kosztotwórczość tej ustawy”. Ponadto nie ma podstaw prawnych do tego ,,żeby dawać komuś do tyłu za lata ubiegłe, kiedy ekwiwalent był wypłacany 1/30, a obowiązywała ustawa, która została zanegowana w 2018 roku dopiero. Nie mamy podstaw prawnych żeby wcześniej kiedy była ona obowiązującym prawem wypłacać zaległe ekwiwalenty (…)”.

W kwestii uwag zgłoszonych w zakresie postępowań dyscyplinarnych, wiceminister powiedział, że są sytuacje gdzie określony w ustawie czas nie pozwala na przeprowadzenie postępowania a społeczeństwo żąda przeprowadzenia postępowania. Jako przykład podał sprawę śmierci Igora Stachowiaka (…). ,,Kiedy zabrakło czasu postępowanie musiało się zakończyć (…)”. Mamy do czynienia z postępowaniami gdzie są dokumenty niejawne, a postępowania są ,,kosztotwórcze” i czasochłonne. Zdaniem wiceministra proponowana zmiana ,,ma na celu dobro postępowania. Lepiej żeby funkcjonariusz był uniewinniony niż umorzono postępowanie w jego sprawie z braku czasu (…)”.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG wskazał, że uwagi w zakresie wprowadzenia dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy po 20 latach i wzięcie pod uwagę różnic wynikających
z obliczenia okresów służby branych pod uwagę do przyznania świadczenia motywacyjnego z wysługą braną pod uwagę przy obliczaniu podstawy emerytalnej zostały przedstawione w uwagach ZG NSZZ FSG przesłanych do MSWiA w dniu 8 kwietnia 2020 roku.

Czytaj więcej …

Biuro ZG NSZZ FSG