W dniach 5 i 6 września 2012 roku w Unieściu odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG podczas, którego szczegółowej analizie poddano otrzymany projekt decyzji nr 149 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG nr 8, poz. 38 i z 2011 r. Nr 6, poz. 27) oraz materiał pt.: ,,Reorganizacja Straży Granicznej – placówki Straży Granicznej”, stanowiący reasumpcję prac analityczno-koncepcyjnych powołanych w kwietniu 2012 r. zespołów zadaniowych ds. terytorium kraju oraz granicy zewnętrznej UE.

W sprawie wydatków na dodatki służbowe i funkcyjne KKW NSZZ FSG negatywnie oceniła propozycję próby zróżnicowania wysokości stawki kwotowej dla różnych oddziałów a co za tym idzie podziału funkcjonariuszy.

Również negatywne stanowisko zostało podjęte do materiału ,, Reorganizacja Straży Granicznej – placówki Straży Granicznej ‘’. Postanowiono, że zostaną podjęte dalsze kroki zmierzające do wyjaśnienia przez stronę służbową takich kierunków działań. Ponadto poszczególne Zarządy Oddziałowe zostały zobowiązane do przedstawienia opinii co do zapisów ich dotyczących.

Omówiono także propozycje zmian w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich funkcjonariuszy oraz stanowisko jakie zajmuje związek.

Ponadto KKW NSZZ FSG podjęła również uchwały dotyczące m.in.

  • przyznania funkcjonariuszom środków pomocy prawnej,
  • odwieszenia akcji protestacyjnej,
  • powołania komisji statutowej,
  • terminów wyborów w poszczególnych szczeblach organizacyjnych NSZZ FSG.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY – SEKRETARZ

KKW NSZZ FSG