Komunikat
W dniu 1 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Federacji
Związków Zawodowych Służb Mundurowych w trakcie którego omówiono
poprawkę do budżetu Państwa przyjętą w dniu 27 stycznia 2012 roku
podczas posiedzenia Sejmu RP dającą warunkową możliwość wzrostu
uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej. Federacja uznała, iż propozycja ta nie jest satysfakcjonująca
i nie realizuje postulatu równego traktowania służb. Zdaniem Federacji
Związków Zawodowych Służb Mundurowych wzrost uposażeń w kwocie
300 zł powinien objąć wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy od 1 lipca
2012 roku. Przyznanie podwyżki, w opinii FZZSM, nie może być
warunkowe i uzależnione od okoliczności zewnętrznych (powodzie, susze,
itp.). Z uwagi na powyższe na chwilę obecną brak jest przesłanek do
zawieszania lub przerwania akcji protestacyjnej.
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła:
kontynuować akcję protestacyjną,
prowadzić działania na forum Senatu zmierzające do
zagwarantowania w budżecie Państwa środków na bezwarunkową
podwyżkę dla wszystkich służb mundurowych,
w dniu obrad Senatu nad ustawą budżetową zwołać konferencję prasową,
zobowiązać wojewódzkie międzyzwiązkowe komitety protestacyjne służb mundurowych do przeprowadzenia szerokiej akcji
informacyjnej skierowanej do senatorów RP (wzór pisma do
senatorów w załączeniu),
W trakcie obrad FZZSM przyjęła stanowisko do projektu zmiany ustawy
emerytalnej służb mundurowych (w załączeniu).
W posiedzeniu FZZSM wzięła udział szeroka reprezentacja związków
zawodowych Służby Celnej RP, która udzieliła poparcia działaniom
Federacji i zadeklarowała swój udział w dalszych działaniach protestacyjnych.
Federacja ZZ Służb Mundurowych podtrzymuje swoje stanowisko
o wspieraniu działań związków zawodowych Służby Celnej zmierzających
do włączenia tej formacji do nowego systemu emerytalnego służb
mundurowych.

apel_senat .pdf

komunikat_fzzsm_1_2_2012 .pdf

stanowisko_1_2_2012 .pdf