Pismo do Sekretarza Stanu MSWiA w sprawie podwyżek.

W związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami w zakresie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku, strona służbowa w dniu 17 stycznia 2017 br. przedstawiła propozycję dokonania podwyżek uposażeń polegającą na przeznaczeniu 90% kwoty podwyżki na podwyższenie uposażania zasadniczego a pozostałe 10% na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego.
NSZZ FSG po analizie przedstawionej propozycji informuję, że powyższa propozycja stanowić będzie rozwiązanie akceptowalne przez NSZZ FSG z zastrzeżeniem, ze środki przewidziane na uznaniowe składniki uposażenia, tj. dodatek funkcyjny i służbowy zostaną przyznane w równej kwocie dla każdego funkcjonariusza SG.
W ocenie NSZZ FSG uchwalenie oczekiwanej przez środowisko służb mundurowych ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ miało za zadanie wprowadzenie realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy a nie wprowadzenie systemu polegającego na zróżnicowaniu funkcjonariuszy. Powyższe stanowisko NSZZ FSG wynika z negatywnej oceny obecnie obowiązujących rozwiązań i zasad przydzielania uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego. Istniejące przepisy w zakresie przyznawania dodatku funkcjonalnego i służbowego powodują, że zamiar motywowania funkcjonariuszy stał się czynnikiem demotywującym.

W związku z powyższym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej stoi na stanowisku by podział środków na podwyżkę od 1 stycznia 2017 roku był rozdysponowany jak na wstępie.

Podwyżki 2017 rok.pdf