W związku z podjętą w dniu 23 września 2015 r. przez XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 2/2015 dotyczącą zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontekście podróży służbowych oraz opinią prawną w tym zakresie, zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie stosowania przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które funkcjonariusze SG odbywają w dniu wolnym od służby.

W opinii Związku niejednolite traktowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej wpływa negatywnie na pełnioną przez nich służbę. Ewidencjonowanie czasu podróży służbowych, które odbywają się w dniu wolnym od służby powinno być identyczne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Straży Granicznych.funkcjonariusz

Wobec powyższego pragnę zauważyć, że podróże służbowe, odbywające się w dzień wolny od służby powinny być ewidencjonowana na listach obecności na zasadach przewidzianych przez § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 95 poz. 794 z późn. zm.).

Wskazać należy, że wyżej przywołany przepis sprawia trudności interpretacyjne ze względu na swoją konstrukcje, która niewątpliwie jest wadliwa. Wobec powyższego w celu prawidłowej interpretacji przepisów należy mieć na uwadze również § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe przeniesienia lub delegowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 237 poz.1719 z późn. zm.), który zawiera definicją pojęcia „podróży służbowej”, określając ją jako okres, który liczony jest od wyjazdu funkcjonariusza poza stałe miejsce pełnienia służby w celu wykonania czynności służbowych do jego powrotu. Wobec powyższego jednodniowa podróż służbowa w dniu wolnym od służby, co do zasady, nie może odbyć się bez wykonywania czynności służbowych.

Pragnę wskazać, że zgodnie z § 9 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej celem Związku jest obrona praw i interesów funkcjonariuszy, a przede wszystkim obrona zawodowych interesów funkcjonariuszy Straży Granicznej (§ 9 ust. 1 Statutu) jak i podejmowanie działań na rzecz kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz funkcjonariuszy (§ 9 ust. 6 Statutu). Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) związki sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Stosownie zaś do art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o Straży Granicznej funkcjonariusze mogą zrzeszać się w związki zawodowe, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o związkach zawodowych (wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 maja 1993 r.). Mając powyższe na uwadze Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwracając się o podjęcie działań prowadzących do ujednolicenia stosowania przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowej odbywanej w dniu wolnym od służby – podejmuje działania, które mają na celu obronę zawodowych interesów funkcjonariuszy oraz kontrolę przestrzegania prawa pracy, z zastrzeżeniem odrębności wynikających ze stosunku służbowego.

pismo dot uchwały 2_2015.pdf

Źródło http://www.nszzfsg.org/