W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o wyrażenie zgody na stałe zaangażowanie 100% limitu wydatków przewidywanych na dodatki służbowe i funkcyjne.

Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24 poz. 148 z późn.zm) przewidują przyznanie dodatku służbowego w wysokości miesięcznej w granicach od 10% – 50% podstawy naliczenia.

        Komendant Główny Straży Granicznej pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (sygn. Fax KG-KS-399/VI/14) określił jednolite wytyczne do stosowania w zakresie przyznawania funkcjonariuszom SG dodatków funkcyjnych na czas pełnienia służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo dodatków służbowych na czas nieokreślony do wysokości 85% miesięcznego limitu wydatków na przedmiotowe dodatki służbowe/funkcyjne.

            Powyższe może utrudniać przyznanie adekwatnego dodatku służbowego/funkcyjnego funkcjonariuszom, którzy zostają mianowani na wyższe stanowiska służbowe, skutkiem czego oprócz wzrostu uposażenia zasadniczego mogą nie otrzymać wzrostu dodatku służbowego/funkcyjnego, który jest pochodną odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym.

            Zaangażowanie środków finansowych, pochodzących z naliczenia limitu na dodatki służbowe/funkcyjne na czas nieokreślony, w pełnej wysokości umożliwi usystematyzowanie i ustalenie jasnych zasad w zakresie przyznania dodatku służbowego/funkcyjnego
na poszczególnych stanowiskach służbowych, przy uwzględnieniu należytego wykonywania zadań, inicjatywy, samodzielności w realizacji obowiązków, terminowości i efektywności w podejmowanych działaniach. Ponadto pełne zaangażowanie limitu umożliwi kierownikowi jednostki organizacyjnej ustalenie zasad przyznawania przedmiotowych dodatków na poszczególnych stanowiskach i w jednostkach  organizacyjnych.

            Na podkreślenie wymaga fakt, że praktyka dążenia do maksymalnego uśrednienia dodatków służbowych posiadanych przez funkcjonariuszy realizujących zbliżone zadania służbowe spotkała się z aprobatą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w trakcie przeprowadzonej w roku 2015 r. kontroli w jednostkach organizacyjnych SG na temat: „Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.”

W ocenie NSZZ FSG zmiana dotychczasowej filozofii w zakresie wydatkowania środków finansowych przeznaczanych na dodatki służbowe i funkcyjne wpłynie pozytywnie
na aspekt motywowania funkcjonariuszy SG do jeszcze bardziej efektywnego pełnienia służby oraz przyczyni się do ograniczenia sił i środków zaangażowanych w proces kwartalnego rozdysponowania środków na czasowe podwyższenia dodatków służbowych/funkcyjnych
przez odpowiedzialne komórki organizacyjne SG. Efektem tej decyzji będzie także zmniejszenie kosztów wynikających z tego tytułu.

Zdaniem NSZZ FSG przyznanie na stałe dodatku służbowego lub funkcyjnego jest dla funkcjonariuszy SG największym gwarantem rzeczywistej oceny pełnionej przez nich służby.  Tym bardziej, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej daje przełożonym możliwość obniżenia dodatku lub przyznania w nowej niżej niż uprzednio wysokości.

W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie.

źródło http://www.nszzfsg.org