Z uwagi na podjętą przez Zarząd Główny NSZZ FSG uchwałę nr 96/IX/2016 r z dnia 1 grudnia 2016 roku, w związku pracami Grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych działającej przy Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o odstąpienie od wprowadzenia proponowanej zmiany brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r o Straży Granicznej o treści: „2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a”.

W ocenie ZG NSZZ FSG proponowana zmiana obecnego brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy o SG polegająca na wydłużeniu okresu rozliczeniowy czasu pełnienia służby z trzech do sześciu miesięcy nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zdaniem NSZZ FSG propozycja wprowadzenia analogicznego rozwiązania we wszystkich służbach podległych MSWiA w przypadku Straży Granicznej jest rozwiązaniem niekorzystnym dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zdaniem NSZZ FSG propozycja ta nie przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych w procesie realizacji ustawowych zadań oraz nie wpłynie pozytywnie na aspekt prawidłowego odbioru wypracowanych przez funkcjonariusza nadgodzin. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki i rodzaju pełnionej służby w Straży Granicznej. Służba pełniona w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy i powinna być dopuszczalna jedynie w razie szczególnych potrzeb na rzecz dobra służby a czas rekompensaty za nią powinien być jak najkrótszy.

pismo_realizacja_uchwaly_96-ix_2016.pdf