Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwraca się z wnioskiem do Pana Komendanta o udzielenie odpowiedzi w zakresie stosowania Decyzji nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Zgodnie z decyzją komendanci oddziałów występują z uzasadnionym wnioskiem do Komendanta Głównego o skierowanie funkcjonariuszy nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania do czasowego pełnienia służby w ochronie granicy RP w drodze delegowania. Zadania pododdziałów określa §2 przedmiotowej Decyzji, który mówi o przypadkach nadzwyczajnego zagrożenia dla nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpośredniemu zapobieganiu skutkom sytuacji kryzysowej lub usuwaniem skutków tej sytuacji.

Dotychczasowa pragmatyka służbowa wskazuje, że delegowania do czasowego pełnienia służby na wniosek motywowane są: ,,zagrożeniem nielegalnymi przekroczeniami granicy zielonej oraz nieuprawnionymi przelotami przez granicę państwa małych obiektów latających”.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe kwestie:

  • Jaka jest zasadność delegowania do czasowego pełnienia służby na wniosek, w który każdorazowo podaje się takie samo uzasadnienie?
  • Czy dokonano analizy poniesionych kosztów takich skierowań (delegacje, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, wynikłe nadgodziny funkcjonariuszy) w stosunku do odniesionych efektów zakładanych przez wnioskodawcę?
  • W jakim stopniu zaangażowane były do pełnienia służby nieetatowe pododdziały etatowe będące w dyspozycji komendantów oddziałów?
  • Czy użycie nieetatowych pododdziałów centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej powinno wystąpić w przypadku sytuacji nadzwyczajnych czy też kryzysowych?

źródło http://www.nszzfsg.org