W dniu 01.11.2011 roku wchodzi w życie Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy SG dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe. W związku z wieloma problemami i zapytaniami, Krajowa Komisja Wykonawcza wystosowała pismo do Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, w którym wnosi o zajęcie stanowiska. Poniżej zapytania do Dyrektora i problemy.

1. Czy normy czasowe przeznaczone na sprawowanie opieki nad psem służbowym, zgonie z zał. nr 2 do rozporządzenia, będą wliczane do czasu służby?

Dotychczas reprezentowany był pogląd, że opieka nad psem związana jest integralnie z ustawowymi zadaniami SG, i ma ona charakter „organizacyjno-pomocniczy” związany z utrzymaniem gotowości operacyjnej, ochroną powierzonego majątku, zapewnieniem szeroko rozumianego dobrostanu zwierzęcia.

Potraktowanie opieki nad psem służbowym, jako czynności oddzielonej w sposób sztuczny od pozostałych zadań SG nie ma zatem uzasadnienia rzeczowego.

 

Pozostaje poza sporem, że czynności te pozostają w ścisłym związku z zadaniami SG w ramach których wykorzystywane są psy służbowe, w tym także z zadaniami obejmującymi kontrolę ruchu granicznego, ochronę granicy i szlaków komunikacyjnych. Warunkiem właściwej realizacji tych działań jest właściwe wyszkolenie psa, ale i jego  należyte utrzymanie, jak też zapewnienie mu stałego kontaktu z przewodnikiem.

Brak takiego kontaktu z pewnością obniży jego wartość użytkową, a tym samym przełoży się na poziom realizacji zadań służbowych.

Tak przedstawiony stan rzeczy, skutkujący niewliczaniem czasu przeznaczonego na opiekę nad psem służbowym, do czasu służby spowoduje wydłużenie mojego czasu pracy, o czas poświęcony na opiekę nad psem
(w wymiarze od 2 do 2.5 godz. dziennie – ok. 70godz. miesięcznie), zgodnie
z zał. nr 2 rozporządzenia. Rozwiązanie takie odbije się na pewno na efektywności służby, każdego funkcjonariusza, w związku z ograniczeniem należnego mu wypoczynku (w tym ze względu na fakt, że godziny poświęcone opiece nad psem nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu przerw pomiędzy służbami).

 

2. Kolejną kwestią budzącą moje wątpliwości jest ograniczenie ochrony w razie wypadków lub zdarzeń losowych podczas wykonywania obowiązków związanych z opieką nad psem – co jest konsekwencją założenia, że opieka nad psem ma być sprawowana w czasie wolnym od służby.

 

Niejasna pozostaje kwestia odpowiedzialności cywilnej przewodnika- zleceniobiorcy. W dotychczasowym stanie prawnym za szkodę wyrządzoną przez psa w trakcie sprawowania nad nim opieki odpowiadał Skarb Państwa (jako szkody w trakcie służby, na zasadzie art. 430 Kodeksu cywilnego).
W przypadku powierzenia opieki na zasadzie zlecenia, odpowiedzialność taką ponosi zleceniobiorca. Podobne wątpliwości dotyczą szkód doznanych przez psa (wypadki, kontuzje).

 

 

3. Jeżeli opiekę nad psem sprawował będzie inny funkcjonariusz- nie przewodnik psa- w jaki sposób zostanie podzielony zakres odpowiedzialności nad powierzonym psem. Przewodnik nie będzie mógł być odpowiedzialny za należyte utrzymanie kondycji, zdrowia, stanu higieny zwierzęcia, opiekę i zabezpieczenie weterynaryjne, wyżywienie itp.

 

Należałoby w takim przypadku z w/wym. zakresu jak i podstawowych zasad tresury, (w celu niedopuszczenia do powstania ewentualnych złych nawyków u psa utrudniających wykonywanie przez niego zadań do których został wyszkolony), udzielaniu pierwszej pomocy przed weterynaryjnej poddać szkoleniu, podobnemu jak przewodnika,  przyszłego opiekuna psa, w końcu to on  przejmie znaczną część obowiązków i odpowiedzialności spoczywających dotychczas na przewodniku.

 

4. Jak wyglądać będzie odpowiedzialność dyscyplinarna podczas sprawowania opieki poza czasem służby?

Czy czynności te można wykonywać np. pod wpływem alkoholu, gdyż do tej pory sytuacja była jasna- był to czas służby, pracy.

 

Czy nie przewodnik psa nie będzie obciążany odpowiedzialnością służbową za spadek wartości użytkowej psa?

Efektem wprowadzonych zmian i rozdziału sprawowanych funkcji pomiędzy przewodnikiem a opiekunem będzie rozluźnienie istniejącej do tej pory więzi pomiędzy przewodnikiem i psem, co niewątpliwie w mniejszym , lub większym stopniu przełoży się na pracę psa.

 

5. Czy pies specjalny, bez względu na jego rasę, który do tej pory przebywał razem z przewodnikiem w miejscu zamieszkania, gdzie został w pełni zsocjalizowany (z otoczeniem, rodziną, osobami postronnymi), co bezpośrednio przekładało się na jego pracę, dobry interes służby i obywateli, oraz  jakość wykonywania spoczywających obowiązków na przewodniku i jego psie może zostać nagle przeniesiony do kojca służbowego, pomijając fakt fizycznego nieprzystosowania psa do tych warunków i to w porze jesienno-zimowej, specyfiki jego rasy, wieku, itp?

 

6. Jakie środki będą miały zastosowanie w przypadku niezadeklarowania się przez przewodnika, jak i żadnego innego funkcjonariusza do wykonywania czynności wykraczających, w myśl rozporządzenia, poza obowiązki służbowe , mają one przecież charakter dobrowolności- nie narzucanych przez nikogo.

7.Czy przypadku nie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności wykraczających, w myśl rozporządzenia, poza obowiązki służbowe przez przewodnika, ewentualny opiekun, któremu zostanie przekazany pod opiekę pies służbowy, będzie wykonywał czynności do których się zobowiązał również w trakcie  oddelegowania przewodnika do wykonywania czynności poza miejscem stałego przetrzymywania psa, podróży służbowych czy pobytu w OSS w Lubaniu ( to opiekun będzie dysponował środkami na wyżywienie, sprzętem do pielęgnacji itp.

8. Jak w praktyce wyglądać będą możliwości wykorzystania w służbie funkcjonariusza, opiekuna psa służbowego- nie przewodnika.- Ściśle uzależnionego od przewodnika?

9. Czy taka drastycznie  zaniżona wysokość  stawki  za wykonywaną pracę (ok.4,5 zł- 2 godz. opieki, w dzień służby psa, ok. 9 zł –2,5 godz. opieki w dzień wolny od służby) może być stosowana przez jakiekolwiek instytucję ( w tym przypadku organ państwowy). Czy może  być  ona postrzegana w ogóle jako wynagrodzenie czy jedynie jako dodatek do podstawowego wynagrodzenia?

Z  czego wynika takie zróżnicowanie stawki?

10. Czy niewliczanie czasu przeznaczonego na opiekę nad psem służbowym pozostaje w zgodzie z Rozporządzeniem w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w jaki sposób planujący służbę zapewni czas na odpoczynek, nie organizując czasu sprawowania opieki?