Zapraszamy do zapoznania się z specjalną ofertą Banku Credit Agricole przygotowana dla pracowników oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego oddziału SG.

Regulamin Oferty specjalnej dla Pracowników Firm Korporacyjnych

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Oferta specjalna dla Pracowników Firm Korporacyjnych Nadbużański Oddział Straży Granicznej (zwana dalej: „Ofertą specjalną”) jest ofertą Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 699.000.000,00 zł, NIP: 657-008-22-74, REGON: 290513140, zwana dalej: „Bankiem”.

 2. Oferta specjalna jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Definicje

 1. Bank – Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

 2. CAsaver – usługa „Oszczędzam na okrągło” (CAsaver) prowadzona w ramach Konta.

 3. Firma KorporacyjnaNadbużański Oddział Straży Granicznej,22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2

 4. Karta – debetowa karta płatnicza w PLN, wydana do Konta.

 5. Klient – pracownik Firmy Korporacyjnej, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

 6. Konto – indywidualne lub wspólne konto dla osób fizycznych w jednym z pakietów:
  1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM, prowadzone przez Bank.

 7. Kredyt gotówkowy – pożyczka gotówkowa lub pożyczka gotówkowa konsolidacyjna oferowana przez Bank.

 8. Kredyt hipoteczny – kredyt przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (na cele mieszkaniowe), którego docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na prawie własności lub równoważnym.

 9. Medium / Media – gaz, energia elektryczna, woda bieżąca (w tym podgrzanie wody
  i odprowadzenie ścieków), abonament telewizyjny (w tym za telewizję kablową lub satelitarną), stały dostęp do Internetu, abonament telefoniczny (w tym telefon komórkowy
  i telefon stacjonarny).

 10. Płatność promocyjna – dyspozycja przelewu, zlecenia stałego lub płatność
  z wykorzystaniem polecenia zapłaty, realizowana z rachunku Konta w celu dokonania płatności za Medium.

 11. Potwierdzenie Płatności dokument potwierdzający dokonywanie płatności z tytułu opłat za jedno z Mediów, wystawiony przez podmiot dostarczający dane Medium na imię
  i nazwisko Klienta, jego małżonka lub innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Klientem, zawierający numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności oraz dotyczy nieruchomości, której adres został wskazany w Banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Klienta (w szczególności zawierająca wskazane informacje faktura VAT).

 12. Premia nagroda wypłacana Klientowi przez Bank po spełnieniu określonych
  w Regulaminie warunków; w przypadku Premii w postaci odsetek przekazywanych na wskazany w Regulaminie rachunek konta, wypłata Premii obciążona jest podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%, którego płatnikiem jest Bank zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami (Klient otrzymuje kwotę netto, kwota brutto środków przekazanych do dyspozycji Klientowi jest pomniejszana przez Bank o należny podatek);
  w przypadku pozostałych Premii ich wartość jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 13. Rachunek Oszczędzam – rachunek oszczędnościowy w PLN, prowadzony w ramach Konta.

 14. Regulamin – niniejszy Regulamin Oferty specjalnej dla Pracowników Firm Korporacyjnych Nadbużański Oddział Straży Granicznej

 15. Wniosek z Pełnomocnictwem – prawidłowo uzupełniony i podpisany przez Klienta Wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z prawidłowo uzupełnionym
  i podpisanym przez Klienta Pełnomocnictwem dla Banku w celu realizacji czynności przeniesienia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

 16. Wpływ na Kontosuma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych
  oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta
  (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN).

 17. Wynagrodzenie wpływ środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę na Konto.

§ 3

Okres i miejsce obowiązywania Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna obowiązuje od 26.06.2017
  do 20.04.2018 r. włącznie.

 2. Oferta specjalna obowiązuje wyłącznie w placówkach Banku oraz w placówkach partnerskich.

§ 4

Warunki skorzystania z Oferty specjalnej

 1. Z Oferty specjalnej Konta może skorzystać Klient, który w okresie określonym w § 3, spełni łącznie poniższe warunki:

 1. zawrze umowę Konta,

 2. zawrze Umowę Bankowości Elektronicznej CA24,

 3. złoży wniosek o wydanie Karty,

 4. otworzy w ramach Konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam i uruchomi usługę „CAsaver”,

 5. zadeklaruje i zapewni stałe Wpływy na Konto na warunkach określonych w § 6,

 6. nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku,

 7. wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz poda
  w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej (email),

 8. potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptuje jego warunki (Załącznik nr 1
  do Regulaminu).

 1. Z Oferty specjalnej Konta skorzystać może również Klient, który w okresie obowiązywania Oferty specjalnej Konta, będąc Posiadaczem konta indywidualnego lub jednym
  z Posiadaczy konta wspólnego, prowadzonego w Pakiecie Depozytowym złoży dyspozycję zmiany pakietu konta na jeden ze wskazanych w § 2 pkt. 6 oraz spełni pozostałe warunki wskazane w § 4 ust. 1.

 2. Z Oferty specjalnej Konta nie może skorzystać osoba fizyczna, która w okresie do 365 dni przed okresem obowiązywania Oferty specjalnej Konta była Posiadaczem Konta.

 3. Z Oferty specjalnej Kredytu gotówkowego może skorzystać Klient, który w okresie określonym w § 3, spełni łącznie poniższe warunki:

  1. złoży wniosek oraz zawrze umowę kredytu gotówkowego,

  2. spełnia wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o kredyt gotówkowy: posiada zdolność kredytową wg zasad określonych przez Bank oraz spełnia pozostałe wymagania formalne stawiane przez Bank,

  3. jest posiadaczem Konta lub zawrze umowę Konta,

  4. posiada Kartę lub złoży wniosek o jej wydanie,

  5. zadeklaruje i zapewni stały Wpływ na Konto na warunkach określonych w § 6, oraz

  6. udokumentuje uzyskiwany dochód w wysokości min. 1500 zł netto (tysiąc pięćset złotych), okazując:

   1. zaświadczenie z Firmy Korporacyjnej o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia lub

   2. druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego lub

   3. wyciąg/historię rachunku z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.

  7. zabezpieczy spłatę kredytu gotówkowego ubezpieczeniem dla Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. w Pakiecie Podstawowym (zakres ochrony ubezpieczeniowej: Śmierć lub Trwała i całkowita niezdolność do pracy lub Niezdolność do samodzielnej egzystencji) lub Pakiecie Rozszerzonym (zakres ochrony ubezpieczeniowej: zdarzenia objęte Pakietem Podstawowym
   oraz dodatkowo Utrata stałego źródła dochodów, Czasowa niezdolność do pracy
   i Poważne zachorowanie) poprzez:

 1. zawarcie umowy Indywidualnego Ubezpieczenia Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.;  Ubezpieczyciele: CACI Life dac i CACI Non-Life dac dla Kredytów udzielanych w placówkach Banku, placówkach partnerskich; Bank występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego albo

 2. przystąpienie do Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ubezpieczyciele: CACI Life dac i CACI Non-Life dac dla Kredytów udzielanych w placówkach CA Express; Ubezpieczający: Bank

albo

przedstawi ubezpieczenie innego zakładu ubezpieczeń, którego zakres ochrony będzie  co najmniej tożsamy z zakresem ochrony ubezpieczeniowej wynikającym
z Pakietu Podstawowego
ubezpieczenia dla Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A., określonym w karcie produktu ubezpieczenia (karty produktu dostępne są na www.credit-agricole.pl/dokumenty). Ubezpieczenie musi być ważne w całym okres trwania umowy Kredytu gotówkowego.

  1. potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptuje jego warunki (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

 1. Z Oferty specjalnej Kredytu hipotecznego może skorzystać Klient, który w okresie określonym w § 3, spełni łącznie poniższe warunki:

  1. złoży wniosek oraz zawrze umowę o kredyt hipoteczny,

  2. jest posiadaczem Konta lub otworzy Konto, na które:

 1. w przypadku skorzystania z marży 1,8% co miesiąc przez cały okres kredytowania będzie wpływało Wynagrodzenie albo

 2. w przypadku skorzystania z marży 1,6% co miesiąc przez cały okres kredytowania będzie wpływało Wynagrodzenie w wysokości min. 10 000 zł,

  1. ustanowi na rzecz Banku – jako zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu – prawo do świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka zgonu, całkowitej niezdolności do pracy albo utraty zdolności do samodzielnej egzystencji w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej Credit Agricole Bank Polska S.A. w CALI,

  2. potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptuje jego warunki (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

§ 5

Zasady przyznawania Premii

 1. Oferta specjalna Konta – szczegółowy opis Premii przysługujących w ramach Oferty specjalnej Konta i warunków ich przyznania zawiera poniższa Tabela Premii. Aby uzyskać Premię Klient musi spełnić warunki wskazane w § 4 ust. 1, 2 i 3 oraz spełnić warunki wskazane dla danego typu Premii w Tabeli Premii.

 2. Premie miesięczne, wskazane w Tabeli Premii, są przyznawane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych. Premie określone w Tabeli Premii nie łączą się ze sobą.

Tabela Premii

Nazwa Premii

Opis i wysokość Premii

Warunki przyznania Premii

Sposób przyznania Premii

Premia miesięczna za opłacanie stałych rachunków za Media I

5% netto

(6,17% brutto) wartości Płatności promocyjnej,

nie więcej niż

25 zł netto (30,87 zł brutto) miesięcznie.

Maksymalna łączna kwota Premii miesięcznej za opłacanie stałych rachunków za Media wynosi nie więcej niż 300 zł netto (370 zł brutto) w trakcie całego okresu korzystania z Oferty specjalnej Konta.

  1. Zdefiniowanie przez Klienta placówce Banku albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 albo serwisu internetowego CA24 odbiorcy płatności (szablonu Płatności promocyjnej) ze wskazaniem numeru rachunku bankowego widniejącego na Potwierdzeniu Płatności promocyjnej i nadaniem unikalnej skróconej nazwy odbiorcy, a następnie przekazanie Bankowi Potwierdzenia płatności spełniającego warunki Regulaminu w placówce bankowej albo za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej Banku https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=16217 . Klient może przedstawić nie więcej niż 20 Potwierdzeń Płatności z różnymi numerami rachunku bankowego.

  2. Wykonanie przez Klienta Płatności promocyjnej.

Wypłata kwoty Premii na rachunek Konta niezwłocznie po obciążeniu Konta kwotą Płatności promocyjnej.

Pierwsza Premia zostaje przyznana w pierwszym miesiącu kalendarzowym przypadającym po miesiącu, w którym Klient zawarł umowę Konta.

Bank nie przyznaje Premii
w przypadku Płatności promocyjnej za pomocą polecenia zapłaty, jeżeli realizacja polecenia zapłaty następuje na rachunek bankowy inny niż wskazany
w przedstawionym przez Klienta Potwierdzeniu płatności.

Klient może przedstawić Potwierdzenie Płatności dotyczące maksymalnie dwóch nieruchomości.

Premia miesięczna
za opłacanie stałych rachunków za Media II

5% netto

(6,17% brutto) wartości Płatności promocyjnej,

nie więcej niż

41,67 zł netto (51,45 zł brutto) miesięcznie.

Maksymalna łączna kwota Premii miesięcznej za opłacanie stałych rachunków za Media II wynosi nie więcej niż 500 zł netto (617 zł brutto) w trakcie całego okresu korzystania z Oferty specjalnej Konta.

 1. Zdefiniowanie przez Klienta w placówce Banku albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 albo serwisu internetowego CA24 odbiorcy płatności (szablonu Płatności promocyjnej) ze wskazaniem numeru rachunku bankowego widniejącego na Potwierdzeniu płatności i nadaniem unikalnej skróconej nazwy odbiorcy,
  a następnie przekazanie Bankowi Potwierdzenia płatności spełniającego warunki Regulaminu. w placówce bankowej albo za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej Banku
  https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=16217 . Klient może przedstawić nie więcej niż 20 Potwierdzeń Płatności z różnymi numerami rachunku bankowego.

 2. Zapewnienie przez Klienta w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc realizacji Płatności promocyjnej Wpływu na Konto na łączną kwotę co najmniej 3000 zł.

 3. Wykonanie Płatności promocyjnej.

Wypłata kwoty Premii na rachunek Konta niezwłocznie po obciążeniu Konta kwotą Płatności promocyjnej.

Pierwsza Premia zostaje przyznana w pierwszym miesiącu kalendarzowym przypadającym po miesiącu otwarcia Konta.

Bank nie przyznaje Premii
w przypadku Płatności promocyjnej za pomocą polecenia zapłaty, jeżeli realizacja polecenia zapłaty następuje na rachunek bankowy inny niż wskazany
w przedstawionym przez Klienta Potwierdzeniu płatności.

Klient może przedstawić Potwierdzenie Płatności dotyczące maksymalnie dwóch nieruchomości.

Premia miesięczna
za płatności Kartą
i CAsaver I

50% netto

(61,72% brutto) wartości środków przekazanych na Rachunek Oszczędzam za pomocą usługi CAsaver,
nie więcej niż 25 zł netto (30,87 zł brutto) miesięcznie.

Maksymalna łączna kwota Premii miesięcznej za płatności Kartą

i CAsaver I wynosi nie więcej niż 300 zł netto (370 zł brutto) w trakcie całego okresu korzystania z Oferty specjalnej Konta.

 1. Wykonanie przez Klienta
  w miesiącu naliczenia Premii transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę co najmniej 300,00 PLN (sumowane są wyłącznie transakcje zaksięgowane na rachunku Konta w danym miesiącu kalendarzowym, wykonane dowolną Kartą wydaną do Konta).

 2. Przekazanie przez Klienta w miesiącu naliczenia Premii na Rachunek Oszczędzam przy pomocy usługi CAsaver kwoty co najmniej 0,01 PLN.

Wypłata kwoty Premii na Rachunek Oszczędzam powiązany z usługą CAsaver w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Bank nie przyznaje Premii
w przypadku zmiany Rachunku Oszczędzam powiązanego
z usługą CAsaver.

Premia miesięczna
za płatności Kartą
i CAsaver II

50% netto

(61,72% brutto) wartości środków przekazanych na Rachunek Oszczędzam za pomocą usługi CAsaver,

nie więcej niż

41,67 zł netto (51,45 zł brutto) miesięcznie.

Maksymalna łączna kwota Premii miesięcznej za

za płatności Kartą

i CAsaver II wynosi nie więcej niż 500 zł netto (617 zł brutto) w trakcie całego okresu korzystania z Oferty specjalnej Konta.

 1. Zapewnienie przez Klienta
  w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczenia Premii oraz
  w miesiącu naliczenia Premii Wpływu na Konto na kwotę co najmniej 3000 zł.

 2. Wykonanie w miesiącu naliczenia Premii transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę co najmniej 300,00 PLN (sumowane są wyłącznie transakcje zaksięgowane na rachunku Konta w danym miesiącu kalendarzowym, wykonane dowolną Kartą wydaną do Konta).

 3. Przekazanie w miesiącu naliczenia Premii na Rachunek Oszczędzam przy pomocy usługi CAsaver kwoty co najmniej 0,01 PLN.

Wypłata kwoty Premii na Rachunek Oszczędzam powiązany z usługą CAsaver w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Bank nie przyznaje Premii
w przypadku zmiany Rachunku Oszczędzam powiązanego
z usługą CAsaver.

 1. Oferta specjalna Kredytu gotówkowego – Klient może zawrzeć umowę kredytu gotówkowego na poniższych specjalnych warunkach:

  1. stałe oprocentowanie nominalne 5% w skali roku,

 1. prowizja za udzielenie kredytu 0 zł,

 2. maksymalna kwota kredytu 150 000 zł.

Pozostałe warunki cenowe pozostają bez zmian.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,0%, całkowita kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztów): 50 000 zł,  całkowita kwota do zapłaty: 64 239,36 zł, oprocentowanie stałe 5%, całkowity koszt kredytu: 14 239,36 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 8 839,36 zł, ubezpieczenie w Pakiecie Podstawowym 5 400,00 zł), 72 miesięczne raty równe
w wysokości 892,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.03.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 1. Oferta specjalna Kredytu hipotecznego – Klient może zawrzeć umowę kredytu hipotecznego na poniższych specjalnych warunkach:

 1. marża 1,8% albo

 2. marża 1,6% pod warunkiem zapewnienia comiesięcznego wpływu Wynagrodzenia na Konto w wysokości min. 10 000 zł przez cały okres kredytowania.

Pozostałe warunki cenowe pozostają bez zmian.

§ 6

Wpływy na Konto

 1. Warunek zapewnienia stałych Wpływów na Konto w przypadku Oferty specjalnej uważa się za spełniony, jeżeli Klient:

 1. wypełni i podpisze „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub „Deklarację stałego zasilania konta” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
  (w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło),

 2. zapewni wpływ/y na Konto w każdym miesiącu kalendarzowym w okresie korzystania z Oferty specjalnej kwoty zadeklarowanej w „Zleceniu przekazywania środków” albo „Deklaracji stałego zasilania konta”, na sumę nie mniejszą niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych), a w przypadku określonym w § 5 ust. 3 pkt 2) na sumę nie mniejszą niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 1. W przypadku braku zapewnienia wpływu określonego w ustępie poprzedzającym przez co najmniej 2 dowolne miesiące kalendarzowe w okresie korzystania z Oferty specjalnej Konta
  (z wyłączeniem okresu od dnia przystąpienia do Oferty specjalnej do końca trwającego miesiąca kalendarzowego) Klient traci prawo do otrzymywania Premii związanych z Ofertą specjalną Konta.

§ 7

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Klient może złożyć reklamację:

  1. pisemnie – listem  na adres Banku,

  2. osobiście w placówce Banku (ustnie lub pisemnie),

  3. telefonicznie pod numerami: 801 33 00 00 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),

  4. na  formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Banku,

  5. za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24.

 2. Bank na wniosek Klienta potwierdza złożenie reklamacji.

 3. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 4. Jeśli Bank – w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji
  w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.

 5. Bank odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

 6. Klient może odwołać się od decyzji Banku w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.

Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Klient złożył reklamację:

  1. niezwłocznie,

  2. w formie pisemnej i podpisał ją,

  3. zamieścił w treści:

   • imię i nazwisko,

   • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,  opis, czego dotyczy reklamacja
    (np. produkt, usługa, promocja),

   • w przypadku poniesienia szkody – określenie oczekiwań.

Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie w Banku zasady
są zamieszczone na stronie internetowej Banku.

 1. Klient może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów  z Bankiem przed:

  1. Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla konsumentów/arbiter-bankowy/działalność),

  2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny),

  3. Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),

  4. Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.

Zasady postępowania są określone w Regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.

 1. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 2. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Credit Agricole Bank Polska S.A.
  z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera przekazane dane osobowe Klientów na zasadzie dobrowolności i przetwarza je w celu realizacji Oferty specjalnej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.

 2. Regulamin Oferty specjalnej dostępny jest w placówkach Banku oraz w placówkach partnerskich.

 3. Zasady otwarcia i prowadzenia Konta regulują Umowa konta, Regulamin kont dla osób fizycznych, Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych oraz Tabela oprocentowania kont dla osób fizycznych. Dokumenty dostępne są w każdej placówce Banku,
  w placówkach partnerskich oraz na stronie internetowej Banku.

 4. Oferta specjalna nie łączy się z obowiązującą w Banku „Ofertą specjalną konta dla Twojego zakładu pracy” .

 5. Oferty specjalne wymienione w Regulaminie łączą się ze sobą.

 6. Bank zastrzega prawo do weryfikacji faktycznego zatrudnienia Klienta w Firmie Korporacyjnej.