W dniach 5-6 kwietnia 2016 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Straży Granicznej, w której udział wzięli: Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, Komendant Główny Straży Granicznej mjr SG Marek Łapiński wraz z zastępcami, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych KGSG, dziekani SG oraz przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej.zwiazki_zawodowe_straz_graniczna

Straż Graniczna jest jedną z najważniejszych służb stanowiących o bezpieczeństwie państwa – powiedział J. Skiba – rozpoczynając swoje wystąpienie. Straż Graniczna będzie zaangażowana w najważniejsze wydarzenia w kraju w związku z organizacją szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Wymagać to będzie całkowitej mobilizacji. Przewiduje się wzrost udziału i zaangażowania Straży Granicznej w misjach i operacjach w ramach solidarności z Europą w związku z kryzysem migracyjnym. W celu odbudowania zdolności Straży Granicznej na południu, tym roku zostanie reaktywowany Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu a decyzja o jego likwidacji była błędem.

Zgodnie z harmonogramem dwudniowa odprawa była podzielona na trzy bloki tematyczne: pion graniczny, ze szczególnym uwzględnieniem operacji i misji zagranicznych oraz wykorzystania lotnictwa SG, pion operacyjno-śledczy wraz z zagadnieniami związanymi z migracją i cudzoziemcami oraz w drugim dniu odprawy pion logistycznym wraz z wystąpieniami przedstawicieli związków zawodowych i dziekanów.

W trakcie odprawy zaprezentowano między innymi nową koncepcję zaopatrzenia mundurowego oraz motywacyjnego systemu premiowania funkcjonariuszy i pracowników. Dokonano także oceny przygotowania do służby po przeszkoleniu nowo przyjętych funkcjonariuszy SG oraz przedstawiono wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w SG oraz wniosków z audytów wewnętrznych. W szkolnictwie Straży Granicznej zaproponowano wprowadzenia zmian w zakresie: zaktualizowania programów szkolenia, dokonywania naboru ekspertów instytucjonalnych, wydłużenia procesu szkolenia
oraz zwiększenia ilości zajęć praktycznych, którymi objęci będą słuchacze. Na podkreślenie zasługują zaprezentowane wnioski z przeprowadzonej przez MSWiA kontroli w Straży Granicznej w zakresie funkcjonowania systemu motywacyjnego uposażeń. Wynika z nich potrzeba stworzenia rzetelnego systemu motywacyjnego dedykowanego dla funkcjonariuszy. W założeniach system ma być przejrzysty i ma zawierać jasne kryteria za co są przyznane dodatki o charakterze stałym. Nagrody nie mogą mieć charakteru powszechnego a kwota nagrody ma mieć odczuwalny charakter. Uzasadnienia powinny być zindywidualizowane i ma z nich wynikać za co nagrody zostały przyznane.

W trakcie swojego wystąpienia Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa poinformował zebranych o prowadzonych przez NSZZ FSG działaniach między innymi zakresie:

 • wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w związku z zapowiedzianym programem modernizacji służb mundurowych na lata 2017 – 2020.
 • poparcia projektu przygotowanego przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie tzw. ustawy ws. L-4 w postaci co najmniej 90-dniowego okresu karencji (w skali roku), w trakcie którego uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim nie ulegałoby zmniejszeniu.
 • ujednolicenia w MSWiA przepisów w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy. W chwili obecnej funkcjonariuszowi Straży Granicznej za podanie nieprawdy
  w oświadczeniu grozi kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. W innych służbach stosuje się miedzy innymi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 • poparcia zmian w zakresie utworzenia w placówkach SG wyspecjalizowanych grup mobilnych w ochronie szlaków komunikacyjnych i wydzielenia służby dyżurnej z grupy logistycznej na rzecz stworzenia grupy służby granicznej. Tym bardziej, że NSZZ FSG w procesie reorganizacji przeciwny był wprowadzaniu obecnie obowiązującej struktury placówki.
 • pozostawienia dotychczasowego systemu dystrybucji umundurowania i wprowadzenia zmian w zakresie zastąpienia czapki typu ,,kepi” czapką typu ,,bejsbolówka” oraz wprowadzenia pasa parcianego w zamian skórzanego. Zdaniem NSZZ FSG zasadnym jest pozostawienie sekcji w komendach oddziałów, które zajmują się umundurowaniem funkcjonariuszy.
 • zwiększenia zakresu przeprowadzanych badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy. Zdaniem NSZZ FSG badania powinny między innymi być jednolite i obejmować jak najszerszy zakres pozwalający na ocenę stanu zdrowia funkcjonariusza ze względu na zajmowane stanowisko służbowe.
 • wykupienia przez Straż Graniczną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na każdy pojazd będący w dyspozycji Straży Granicznej.
 • wyrażenia zgody na stałe zaangażowanie 100% limitu wydatków przewidywanych na dodatki służbowe i funkcyjne.
 • przyznania dodatkowych środków finansowych, które umożliwią awansowanie funkcjonariuszy na wyższe stanowiska a w szczególności w grupach 05,06 i 07. Wyrażenie zgody będzie miało pozytywny wpływ na czynnik motywacyjny i karierę zawodową funkcjonariuszy.
 • opracowywania w ZG NSZZ FSG dokumentu dotyczącego tzw.: ,,ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza SG”.

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa

źródło http://www.nszzfsg.org