KOMUNIKAT

W dniu 10 lipca 2012 roku odbyła się odprawa robocza kadry kierowniczej Straży Granicznej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Piotra Stachańczyka oraz przedstawicielami związków zawodowych funkcjonariuszy SG i pracowników cywilnych.
W swoim wystąpieniu Pan Minister podziękował wszystkim funkcjonariuszom SG profesjonalnego i wzorowego wywiązania się z zadań realizowanych podczas EORO 2012.

W ocenie MSW wielkie zaangażowanie i właściwe podejście do tak olbrzymiego przedsięwzięcia, jakim było EURO potwierdziło wysoki poziom wykonawstwa zadań przez Straż Graniczną. W swojej wypowiedzi Pan Minister podkreślił potrzebę funkcjonowania Straży Granicznej, jednocześnie dementując informacje dotyczące likwidacji czy też włączenia do innych służb: ,, … Nikt nie zamierza Was likwidować ani w części ani, w całości, co nie zmienia faktu, że zmiany organizacyjne są potrzebne. Formacja ma być oparta na dwóch filarach: jednym to granica zewnętrzna a drugim to szeroko pojęta migracja i działania wewnątrz kraju poparte rozszerzeniem uprawnień w tym zakresie …”.
Pan Minister Stachańczyk podkreślił, że będą prowadzone dalsze działania zgodnie z założeniami zawartymi w ,,Koncepcji reorganizacji SG” oraz propozycjami wypracowanymi przez Zespoły powołane przez Komendanta Głównego SG, komisje działające w MSW i wnioski NIK z przeprowadzonych kontroli. Przewidywane jest powstanie nowych placówek i rozbudowa już istniejących w oparciu o dane wynikające z mapy cudzoziemców i potrzeby funkcjonowania SG w poszczególnych miejscach w kraju. Ujednolicone zostaną struktury Komend Oddziałów pod kątem ilości osób realizujących poszczególne zadania, ale również analizie zostaną poddane struktury placówek pod względem wykonywanych zadań. Reorganizacji zostanie również poddana struktura Komendy Głównej. Ma ona nie polegać na zwiększeniu liczby biur czy też liczby etatów. Będzie to proces długofalowy a decyzje w tym zakresie zostaną podjęte na przełomie sierpnia i września 2012.

W następnej części odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajer, który omówił sprawy dotyczące MRG z Federacją Rosyjską, zaistniałe w ostatnim czasie zdarzenia i incydenty na różnych odcinkach granicy państwowej oraz funkcjonowanie Systemu Wspomagania Kierowania (SWK) w kontekście usprawnienia procesu planowania i przebiegu służby.
W sprawie działań w poszczególnych oddziałach w trakcie trwania EURO 2012 głos zbierali Komendanci informując, w jaki sposób odbywało się to w jednostkach przez nich kierowanych.
Sytuację budżetową Straży Granicznej oraz rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie organizacji i przebiegu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 omówił Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Borkowski. Zwrócił szczególną uwagę na mianowania funkcjonariuszy z grup 02 i 03 i wykorzystanie środków na ten cel przez oddziały. Podkreślił, że są to uzgodnienia dokonane podczas sporu zbiorowego NSZZ FSG z Komendantem Głównym SG i mają być dokonane od miesiąca lipca. Komendant Główny SG gen. bryg. SG Dominik Tracz wyraził zdziwienie,  że część z oddziałów mogła zrobić to w terminie a inne nie. Komendant Borkowski podkreślił, że jak najszybciej ta sprawa ma zostać rozwiązana w uzgodnieniu z związkowymi organizacjami oddziałowymi. Z informacji przekazanych przez Pana Generała wynika,  że 100 funkcjonariuszy ma zostać wyróżnionych nagrodami za realizację czynności w ramach EURO.
W sprawach kadrowych głos zabrał Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Sławomir Kowalewski, który zaznaczył, że limity przyjęć na ten rok może ulec zmianie. Do tej pory ze służby odeszło 604 funkcjonariuszy – jest to największa liczba w ostatnich latach.

W najbliższym czasie do oddziałów będą wizytować przedstawiciele BKiSZ gdzie kontrolowane będą książki obsady etatowej, ukompletowanie oraz zestawienia wakatów.
Dyrektor Biura Prawnego płk SG Marcin Własnowolski przedstawił akty prawne, które są w chwili obecnej w procedowaniu przez biuro.
Odprawę omówił i podsumował gen. bryg. SG Dominik Tracz jeszcze raz składając podziękowania wszystkim funkcjonariuszy za EURO 2012. Zdaniem Pana Komendanta komenda główna i komendy oddziałów mają pełnić rolę analityczną a nie wykonawczą. Terminy dotyczące realizacji koncepcji zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

Przewodniczący KKW NSZZ FSG
Mariusz TYL