Niezależny Samorządny Związek Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2185) w zakresie zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

NSZZ FSG proponuje następujące brzmienie art. 2 pkt. 2 projektu:

2) po art. 137a dodaje się art. 137b w brzmieniu:

„Art. 137b. 1. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na korzyść ukaranego może nastąpić w każdym czasie.

  1. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu karalności czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne lub naruszenie dyscypliny służbowej.”

Zmiany zaproponowane w niniejszym wniosku przez NSZZ FSG nie niosą za sobą żadnych negatywnych skutków tak dla praworządności ogółem, jak i dla funkcjonowania Straży Granicznej w szczególności. Obawy Projektodawcy w zakresie możliwości wszczęcia zbyt wielkiej liczby postępowań dyscyplinarnych uznać trzeba za nieuzasadnione, gdyż obliczenia dokonane w oparciu o metodologię samego Projektodawcy dowodzą, że takie zagrożenie nie występuje. Z drugiej zaś strony przyjęcie ustawy w brzmieniu zgodnym z projektem przedłożonym w Sejmie skutkować będzie wprowadzeniem do systemu prawnego norm, których zgodność z Konstytucją jest dalece wątpliwa. Bez wątpienia natomiast będą to normy niesprawiedliwe i dyskryminujące znaczną grupę funkcjonariuszy jakimi są funkcjonariusze Straży Granicznej.