K O M U N I K A T

W dniach 9 – 10 kwietnia 2018 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej połączone ze szkoleniem przedstawicieli zarządów oddziałowych w zakresie: prawnych aspektów działalności związkowej, metodyki prowadzenia kontroli przez komisje rewizyjne, prowadzenia finansów związku oraz oferty ubezpieczeń i produktów oferowanych przez grupę PZU.

W trakcie posiedzenia dokonano omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz podjęto istotne uchwały.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa w swoim wystąpieniu przypomniał żądania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych jakie zostały skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 12 marca 2018 roku i podziękował wszystkim tym, którzy poparli żądania FZZ SM poprzez wywieszenie w dniu 27 marca 2018 roku flag związkowych. Następnie poinformował zebranych o planowanym w dniu 17 kwietnia br. posiedzeniu Rady Federacji ZZ SM podczas, której podejmowane będą decyzje o dalszych działaniach w przypadku braku podpisania porozumienia.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej poparł wzrost stawki uposażenia zasadniczego w grupach zaszeregowania 2 i 3 oraz 4 i 5, które są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 marca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jednocześnie Zarząd Główny NSZZ FSG mając na uwadze reprezentowanie interesów wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej postanowił domagać się od MSWiA przeznaczenie dodatkowych środków na podwyżki dla każdego funkcjonariusza Straży Granicznej w wysokości 650 zł. Należy podkreślić, że w uzasadnieniu do uchwały pozyskanie przez MSWiA dodatkowych środków na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w 2018 roku oceniono jako krok w dobrym kierunku, który jednak nie rozwiązuje problemu wysokości uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W ocenie ZG NSZZ FSG, kwota 13.156 tys. zł przeznaczona na podwyżki od 1 maja 2018 r. dla Straży Granicznej jest niewystarczająca i spowoduje, że w grupach zaszeregowania 2 i 3 przeciętna miesięczna podwyżka wyniesie 202 zł, a w grupach  4 i 5 przeciętnie o 102 zł, zarówno w I jak i II kategorii zaszeregowania.

Zdaniem ZG NSZZ FSG zaprezentowany wzrost stawki uposażenia zasadniczego tylko w grupach zaszeregowania 2-5 spowoduje zróżnicowanie sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej, siatki płac i wpłynie na motywację. Należy zauważyć, że Straż Graniczna jest jednolitą formacją realizującą ustawowe zadania a każdy jej funkcjonariusz stanowi o jej sile
i efektywności. Ta zasada nie wynika z przedstawionych propozycji.

ZG NSZZ FSG wielokrotnie zwracał już na to uwagę, że uposażenia funkcjonariuszy SG odzwierciedlają hierarchiczną strukturę organizacji. Żeby zarabiać więcej trzeba awansować. Wraz z awansem przybywa obowiązków i rośnie też odpowiedzialność. Zatem, gdy zacierane są różnice pomiędzy niższymi i wyższymi stanowiskami, funkcjonariusze tracą naturalną potrzebę brania na siebie większej odpowiedzialności związanej z awansem. Awans przestaje być opłacalny i pożądany.

W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej istnieje jeszcze element występujących dysproporcji pomiędzy wysokością uposażeń w SG a innymi służbami, co ma wpływ na odchodzenie ze służby przez doświadczonych funkcjonariuszy SG. Z tego powodu niezbędne jest przeznaczenie dodatkowych środków na podwyżki dla każdego funkcjonariusza Straży Granicznej w wysokości 650 zł

Kolejną istotną uchwałą podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej jest decyzja o wystąpieniu do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji
z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 118, poz. 1015, z późn. zm.), mających na celu zrównanie pozycji prawnej obwinionych funkcjonariuszy w zakresie prawa do obrony, wyrażającego się w możliwości sporządzania i żądania wydania kopii i odpisów z akt postępowania dyscyplinarnego. W obecnym stanie prawnym obwinieni funkcjonariusze Straży Granicznej i ich obrońcy, stosownie do § 17 ust. 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia, mają prawo jedynie do przeglądania akt sprawy postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich odręcznych notatek. Brak możliwości wykonywania kopii dokumentów w znaczący sposób utrudnia możliwość zapoznawania się z materiałem zgromadzonym w sprawie i jego utrwalania. Wykonywanie ręcznych odpisów jest czasochłonne i obarczone możliwością popełnienia błędów. Ogranicza to w sposób poważny prawo do obrony i prawo do sprawiedliwego postępowania o charakterze represyjnym. Tymczasem analogiczne przepisy procedury karnej, administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej, które odpowiadają mieszanemu (karno-administracyjnemu) charakterowi postępowania dyscyplinarnego, zawierają regulacje odmienne, które przewidują możliwość sporządzania oraz żądania wydania kopii, odpisów i wyciągów z akt (choćby za opłatą).

W ocenie Związku zróżnicowanie to nie znajduje żadnego uzasadnienia. Przygotowany projekt zmiany rozporządzenia wraz z rozbudowanym uzasadnieniem ma na celu usunąć rozbieżności poprzez wprowadzenie możliwości sporządzania przez obwinionych i ich obrońców kopii i odpisów z akt postępowań dyscyplinarnych.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzone szkolenie odbyło się dzięki finansowemu wsparciu PZU Życie S.A., za co w imieniu Zarządu Głównego NSZZ FSG i uczestników szkolenia dziękuję.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa