W dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG.

Głównym tematem spotkania było omówienie sposobu realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy SG w 2020 rok oraz omówienie bieżącej działalności NSZZ FSG. Podczas posiedzenia podniesiono także wiele istotnych kwestii i wskazano kierunki działań na przyszłość. Prezydium Zarządu Głównego zarekomendowało aby środki dedykowane na podwyżkę uposażeń skierowane były w całości na wzrost uposażenia zasadniczego ze skutkiem wzrostu dodatku za wysługę. Dodatkowo, prezydium Zarządu Głównego będzie dążyć do zmiany rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i wprowadzenia dodatku za służbę w porze nocnej. Członkowie prezydium z niepokojem odnieśli się do docierających do nich sygnałów o nieprzestrzeganiu rozporządzenia o rozkładzie czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie służby w rozkładzie zmianowym a raczej jego braku. Sprawa zostanie zbadana i jeżeli się potwierdzi to NSZZ FSG będzie dążyć do zaprzestania takim sytuacjom.

Prezydium ZG NSZZ FSG w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w kwestii realizacji zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienia pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło podjąć działania mające na celu doprowadzenie do pilnego spotkania, podczas którego zostaną przedstawione przez stronę ministerialną propozycje rozwiązań w zakresie:

– zrównania statutu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statutem przyjętych do służby przed tą datą, w zakresie art. 15 a ustawy z dnia
18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).;

– umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury nadal pozostają w służbie;

– opracowania projektu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji resortu w latach ‪2021-2024‬, w zakresie określenia wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem podwyżki uposażeń.

Biuro prasowe NSZZ FSG