W dniu 8 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FSG ze stroną służbową w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Stronę służbową reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska i Dyrektor Biura Finansów KGSG płk SG Marek Skrzypek.

NSZZ FSG reprezentowali: Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Emil Czwaliński oraz Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG w Kętrzynie Maciej Kuszilek.

W trakcie spotkania zostały omówione propozycje zasad przeprowadzenia podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku, które wynikają
z realizacji porozumienia zawartego przez NSZZ FSG z Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz norm wynikających z waloryzacji uposażeń w sferze budżetowej. Ustalono, że najbardziej optymalnym dla funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie zaproponowanie przeprowadzenia podwyżek według poniższych zasad:

 1. Przeprowadzenie wzrostu indywidualnych uposażeń, tj. podwyższenie na stałe wszystkich składników uposażenia o 6%, co zaangażuje z globalnej średniej kwoty podwyżki 321 zł.
 2. Dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego i relacjonowanego dodatku za wysługę lat od 2 do 11 grupy uposażenia, co zaangażuje z globalnej średniej kwoty podwyżki 141 zł.

Przyjęcie proponowanych zasad podziału podwyżki uposażeń funkcjonariuszy SG pozwoli uwzględnić waloryzację uposażeń w sferze budżetowej o 6% (wzrost kwoty bazowej), jak również dodatkowej kwoty podwyżki jako dopełnienie do łącznej przeciętnej podwyżki (462 zł, w uwzględnieniu nagrody rocznej w wysokości 38 złotych co daje łącznie 500 zł brutto).

W trakcie prac Zespołu doprowadzono do m.in. tego, że funkcjonariusz na grupie 02 otrzyma 11.00% wzrostu uposażenia, co jest średnio kwotą 469,03 złote.

W przypadku przeprowadzenie wzrostu uposażeń poprzez podniesienie uposażenia zasadniczego w równych kwotach na wszystkich stanowiskach otrzymałby średnio kwotę 400,00 zł.

Przyjęcie powyższych zasad w przypadku Straży Granicznej pozwoli na:

 1. zrealizowanie założeń waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, tj. łączny wzrost uposażenia dla każdego funkcjonariusza co najmniej o 6%,
 2. zrealizowanie założeń porozumienia: łączny wzrost przeciętnego uposażenia (wszystkich składników na stałe) na poszczególnych grupach uposażenia nastąpi co najmniej w kwocie wynikającej z przeciętnej podwyżki (462 zł), z wyłączeniem stanowiska „kursant” (wzrost około 180 zł),
 3. podwyższenie wszystkich składników uposażenia (w tym dodatku funkcyjnego
  i służbowego o 6% na stałe),
 4. przeznaczenie dodatkowego wzrostu (pkt. II) na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy zajmujących stanowiska zaszeregowane wyłącznie do niższych grup uposażenia zasadniczego, tj. od 02 do 11 grupy uposażenia zasadniczego, co przełoży się na dokonanie wzrostu mnożników uposażenia zasadniczego w rozporządzeniu płacowym, wyłącznie na grupach od 2 (o mnożnik 0,123) do grupy 11 (o mnożnik 0,018),
 5. w efekcie zasad określonych w pkt 1 – 4, podwyżka spowoduje wzrost przeciętnego uposażenia na niższych stanowiskach o 10-11%, zaś na wyższych stanowiskach grupach od 12 do 19 o 6%,
 6. utrzymanie funkcjonującego mnożnikowego systemu uposażeń w Straży Granicznej, który odróżnia formację od innych służb resortu i pozwala na automatyczne
  i obligatoryjne podwyżki poszczególnych składników uposażenia przy zmianie kwoty bazowej,
 7. uniknięcie konieczności obniżania minimalnego poziomu dodatków funkcyjnych
  i służbowych określonego w rozporządzeniu płacowym (10% podstawy naliczenia), co byłoby koniecznością przy wzroście uposażenia zasadniczego w równej kwocie na wszystkich stanowiskach (z uwagi na wzrost podstawy naliczenia dodatków, przy jednoczesnym pozostawieniu indywidualnych dodatków na obecnym poziomie).

Biuro ZG NSZZ FSG