Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 5 września 2018 roku obradujący Komitet protestacyjny NSZZ FSG podjął decyzję o rekomendowaniu zarządowi głównemu NSZZ FSG podjęcia w trybie pilnym uchwały o wystąpieniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej z żądaniami tożsamymi
z postulatami przedstawionymi Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Tym samym zostanie rozpoczęta procedura rozwiązywania sporów zbiorowych przewidziana Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Powyższa decyzja jest skutkiem braku podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku. Podkreślenia wymaga fakt, że Komitet po przeprowadzeniu analizy prawnej, mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa prawnego Związkowi oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej, stwierdził, że przed wszczęciem akcji protestacyjnej w przejściach granicznych konieczne jest formalne wszczęcie sporu zbiorowego przez Związek.

Powołani przez Komitet protestacyjny koordynatorzy opracowali szczegółowy zakres działań i wytycznych, które realizować będą funkcjonariusze. Nasze działania będą prowadzone we wszystkich przejściach granicznych tj. drogowych, lotniczych, kolejowych i morskich. Termin ich wprowadzenia zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu procedury prawnej.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG

Przewodniczący Zarządu

Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa