IV MISTRZOSTWA NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
W PIŁCE SIATKOWEJ TOMASZÓW LUBELSKI
– 27.04.2013r –

zaproszenie_siatkowka
ORGANIZACJA I REGULAMIN
I. Mistrzostwa:
Mistrzostwa odbywają się pod honorowym patronatem:
KOMENDANTA NOSG W CHEŁMIE gen. bryg. SG Jarosława FRĄCZYKA
Organizator rozgrywek :
Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lubyczy Królewskiej
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NOSG w Chełmie
II. Cel:
Wyłonienie najlepszej drużyny siatkarskiej w NOSG.
Podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy, emerytów i pracowników cywilnych Straży Granicznej.
Zachęcenie funkcjonariuszy do sportowego trybu życia w myśl zasady „w zdrowym ciele-zdrowy duch”.
Wymiana doświadczeń zawodowych i sportowych.
Popularyzacja siatkówki wśród funkcjonariuszy, emerytów i pracowników cywilnych NOSG.
Konsolidacja środowiska funkcjonariuszy NOSG poprzez sport.
III.Miejsce i terminy rozgrywek
Hala Zespołu Szkół nr1 im.Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8
Mistrzostwa rozegrane będą w dniu 27.04.2013 roku, według ustalonego harmonogramu.
Terminarz spotkań ustalony zostanie po dokonaniu zgłoszeń i losowaniu.
IV.Ustalenia organizacyjne
1. Organizator powołał komitet organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą
organizacją oraz przebiegiem zawodów.
2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator udostępni do rozgrywek 3 boiska (3 sektory na hali sportowej).
4. Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie szatnie przed rozpoczęciem
meczu (klucz pobiera kapitan drużyny, bądź w przypadku jego nieobecności inny zawodnik).
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach.
7. Dojazd poszczególnych ekip na koszt własny.
zaproszenie_siatkowka1V.Warunki przystąpienia do rozgrywek
1. Uczestnikami IV MISTRZOSTW NOSG W PIŁCE SIATKOWEJ mogą być wyłącznie
funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz emeryci NOSG. Stwierdzenie nieprawidłowości
w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużyny.
2. Każda Placówka SG może zgłosić tylko jedną drużynę (nie dotyczy Komendy Oddziału).
3. W turnieju dopuszcza się uczestnictwo drużyny składająca się z emerytów NOSG i Nadbużańskiej
Brygady WOP.
4. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator dopuszcza uczestnictwo więcej niż jednej drużyny
z danego pododdziału NOSG.
5. Zgłoszenia: druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenia przyjmuje:
Mariusz Skorniewski – tel. kom. 606396435
e-mail: Mariusz Skorniewski/nadbuzanski/stgr, mskorn@o2.pl
Drużyna zostaje dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu następujących wymogów:
przesłanie listy zawodników na karcie zgłoszeniowej, w wyznaczonym niżej terminie na wyżej
podany adres intranetowy.
opłata startowa wynosi 15,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika / wpisowe przeznaczone
zostanie na pokrycie kosztów posiłku – szwedzki stół, kawa, herbata, ciasto, napoje izotoniczne,
woda- serwowanego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim/.
kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat startowych w dniu
zawodów, przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
koszty organizacyjne turnieju /m.in. Sędzia, nagrody, obiad, napoje, hala i inne/ pokrywa
Organizator oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie,
obecność zawodników na spotkaniu podsumowująco – integracyjnym dobrowolna, jednakże
uprasza się kierowników poszczególnych drużyn o wcześniejsze powiadomienie Organizatora
o ilości osób chętnych do udziału w/w spotkaniu do dnia 23.04.2013r. godz. 10:00 (miejsce
spotkania zostanie podane w późniejszym terminie).
Ostateczny termin spełnienia wymogów dotyczących zgłoszeń upływa – 23.04.2013 r. godz. 10:00
VI.Sędziowie
1. W czasie mistrzostw sędziować będą sędziowie PZPS.
2. Turniej prowadzi Sędzia Główny – kontrolujący prawidłowy przebieg całych zawodów.
3. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
VII.Obowiązki drużyn i zawodników
1.Obowiązki drużyn:
drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu
drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów i obuwia sportowego,
drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników,
zawodnik może występować tylko w jednym zespole,
drużyna musi posiadać kapitana drużyny, który jest jej reprezentantem w sprawach
organizacyjnych.
2.Obowiązki zawodnika:
każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem
rozgrywek. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania,
zawodnik obowiązany jest do przestrzegania zasad sportowej rywalizacji „fair play”,
w sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśnienia interpretacji decyzji sędziego.
VIII. Weryfikacja i protesty
1. Weryfikację zawodników przeprowadza organizator na podstawie protokołów spotkań.
2. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca:
za każde wygrane spotkanie zalicza się drużynie 3 lub 2 pkt., za przegrane 1 lub 0 pkt., za
walkower 0,
w przypadku gdy drużyna w trakcie rozgrywek wycofa się, lub zostanie wykluczona wszystkie
mecze przez nią rozegrane i mające się odbyć zostaną zweryfikowane jako nieodbyte – walkower.
3.Kolejność zespołów tabeli ustala się wg zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równych
ilości punktów o miejscu decydują:
stosunek wygranych i przegranych setów,
większa ilość wygranych setów,
stosunek małych punktów (zdobytych i straconych),
większa ilość zdobytych małych punktów,
bezpośredni pojedynek.
4.Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower gdy:
drużyna z własnej winy nie stawi się do zawodów, lub spóźnieni się więcej niż 10 min,
drużynie wystąpił zawodnik nie zgłoszony do rozgrywek.
5. Drużyna ukarana dwoma walkowerami zostaje wykluczona z rozgrywek.
6. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu i podpisane przez
kapitana drużyny (do 5 min. po zakończeniu spotkania).
7. Organem upoważnionym do rozpatrywania protestów jest Sędzia Główny.
8. Wszystkie decyzje Sędziego Głównego są ostatecznymi i nie podlegają prawu odwołania.
XI. Nagrody
1. Pucharami zostaną uhonorowane drużyny, które zajmą trzy pierwsze lokaty w klasyfikacji
końcowej.
2. Pamiątkowe statuetki otrzymują wszystkie uczestniczące drużyny.
3. Wyróżnienia indywidualne zawodników.
X. Przepisy gry
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę, zatwierdzonymi przez Polski
Związek Piłki Siatkowej z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami lub
uzupełnieniami.
2. Pojedynek trwa do dwóch (lub trzech) wygranych setów (w fazie grupowej do 15pkt., w fazie
finałowej do 25pkt.)
3. Drużyna otrzymuje za:
wygraną – 2:0 – 3 pkt.
wygraną – 2:1 – 2 pkt
przegraną – 1:2 – 1 pkt.
przegraną – 0:2 – 0 pkt
walkower – 0 pkt.
4. Każdej drużynie przysługują dwie przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma innych przerw
w setach).
5. Pomiędzy setami przerwa trwa max.3 min.
6. Zmiany zawodników odbywają się w sposób nieograniczony.
7. Pojedynek zostaje przerwany (walkower) jeżeli drużyna przerwie grę i odmówi jej
kontynuowania, również w sytuacji, gdy na boisku pojawi się zawodnik nie wpisany na
zgłoszeniu.
8. System rozgrywek i ilość setów potrzebnych do wygrania meczu do 2 wygranych (lub do
3 wygranych) zależeć będzie od ilości zgłoszonych zespołów i ustalony zostanie po otrzymaniu
zgłoszeń.
XI. Postanowienia końcowe
1. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair play”.
2. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów
alkoholowych na terenie obiektów (poza miejscami do tego wyznaczonymi).
3. Kapitan drużyny do rozgrzewki otrzymuje piłki od organizatora.
4. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu w stopniu nieprzewidywalnym przez
organizatora decyzję w tej sprawie podejmuje Sędzia Główny, a uczestnik dostosuje się do decyzji
bez prawa odwołania.
5. Wszelkie informacje będą na bieżąco uzupełniane na tablicach ogłoszeń, na hali sportowej,
a także przez komunikaty podawane w czasie trwania zawodów.
6. Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem mogą znajdować się tylko osoby wpisane do
protokołu.
7. Podczas zawodów obowiązuje zespoły jednolity strój sportowy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
9. Harmonogram rozgrywek zostanie rozesłany do wszystkich pododdziałów NOSG
10. Uzgodnienia i szczegóły organizacyjne zostaną podane po upływie terminu zgłoszeń.

IV MISTRZOSTWA NOSG W PIŁCE SIATKOWEJ – regulamin.pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA.doc

ZAPROSZENIE – IV MISTRZOSTWA NOSG W PIŁCE SIATKOWEJ.pdf

ORGANIZATOR
PRZEWODNICZĄCY
TERENOWEGO ZARZĄDU NSZZ FSG PRZY PSG W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
Jerzy LIS